اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 18:05

آسمان

IRC3962

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

20:00:00

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:15

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

ایران ایر

IRA3401

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 19:00

آسمان

IRC3963

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر

4

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:05

ایران ایر

IRA3400

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ