اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 11:35

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:00

ایران ایر

IRA495

تهران

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:25

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:05

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 12:25

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA494

تهران

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:25

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:40

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ