اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

00:05:00

BAE146

۲۰ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:35

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:35

ساها

IRZ150

تهران

طبق برنامه

737-700

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:55

ایران ایر

IRA3334

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

کارون

KRU2532

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

ماهان

IRM4539

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:25

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

وارش

VRH5831

كيش

طبق برنامه

737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-4

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

تابان

TBN6205

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA421

كيش

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

کاسپین

CPN034

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

آسمان

IRC3758

آبادان

باطل شد

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6277

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:59

قشم ایر

QSM1288

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

146-200

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

ساها

IRZ151

تهران

طبق برنامه

737-700

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:20

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3335

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

کارون

KRU2533

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM4538

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:10

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:50

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

وارش

VRH5830

كيش

طبق برنامه

737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

md88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

تابان

TBN6278

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

تابان

TBN6206

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

کاسپین

CPN035

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC3759

آبادان

باطل شد

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

f100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:25

ترکیش

THY892

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:10:00

737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 02:20

ترکیش

THY893

استانبول

آماده پرواز

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸