اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

15:50:00

MD83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

16:00:00

ATR

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:50

ایران ایر

IRA314

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

16:50:00

A320

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:00

تابان

TBN6291

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

17:10:00

MD.88

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:00

کاسپین

CPN6904

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

19:35:00

md83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:15

کارون

KRU2623

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

19:40:00

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:10

آسمان

IRC3758

آبادان

باطل شد

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3450

رشت

طبق برنامه

ATR

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 07:40

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:25

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

MD80

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-8-20/30/40

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:50

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:10

ایران ایر

IRA391

مشهد

باطل شد

A319

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:15

کاسپین

CPN6904

مشهد

باطل شد

md83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:30

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

AB3

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:15

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:00

تابان

TBN6291

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:10

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:10

ایران ایر

IRA316

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:20

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:55

ایران ایر

IRA3382

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:10

ایران ایر

IRA421

كيش

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:40

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:50

ایران ایر

IRA3451

رشت

پرواز كرد

9

1399-04-19 16:50

ATR

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

پرواز كرد

11, 12

1399-04-19 17:28

MD83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:40

ایران ایر

IRA315

تهران

پرواز كرد

9, 10

1399-04-19 17:55

A320

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:00

تابان

TBN6306

بوشهر

پرواز كرد

17

1399-04-19 18:05

md88

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:00

تابان

TBN6290

تهران

باطل شد

MD.88

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2622

اهواز

در حال سوار شدن

3

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:50

کاسپین

CPN6905

مشهد

پایان پذیرش مسافر | ورود به سالن بازرسی

2

MD83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3759

آبادان

باطل شد

f100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:15

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:10

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:25

ایران ایر

IRA3383

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:55

ایران ایر

IRA390

مشهد

باطل شد

A319

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:10

کاسپین

CPN6905

مشهد

باطل شد

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:30

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

B737

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:45

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:50

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:55

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:00

تابان

TBN6290

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:15

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:30

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:55

ایران ایر

IRA317

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:25

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 19:30

ایران ایر

IRA666

کویت

نشست | پایان دریافت بار

1

19:00:00

AB6

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 00:30

ایران ایر

IRA5396

کویت

طبق برنامه | بدون مسافر

ab6

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 02:40

ترکیش

THY892

استانبول

باطل شد

737-800

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 20:30

ایران ایر

IRA5397

کویت

طبق برنامه | بدون مسافر

AB6

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 03:35

ترکیش

THY893

استانبول

باطل شد

737-800

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ایران ایر

IRA5399

کویت

طبق برنامه | بدون مسافر

AB6

۲۰ تير ۱۳۹۹