اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:45

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

19:40:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

آسمان

IRC3758

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

21:00:00

ATR

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3312

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

20:55:00

ATR

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3462

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

21:15:00

ATR

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

قشم ایر

QSM1282

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

22:40:00

RJ100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

منتظر اعلام باشید

BAE146

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

کارون

KRU2623

اهواز

تاخیر - 00:45

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه

146-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

کارون

KRU2518

تهران

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

ماهان

IRM4538

تهران

باطل شد

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

زاگرس

IZG4121

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:55

هواپیمایی وارش

VRH5831

كيش

باطل شد

737-700

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

کارون

KRU2519

بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

تابان

TBN6279

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

آتا

TBZ5705

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:25

ماهان

IRM4555

خارگ

طبق برنامه

BAE100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

قشم ایر

QSM1307

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:25

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

معراج

MRJ2861

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

ایران ایر

IRA3334

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

تابان

TBN6212

قشم

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3336

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:25

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN6959

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1397-12-28 20:13

MD83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA420

كيش

پرواز كرد

9, 10

1397-12-28 20:30

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

تابان

TBN6208

مشهد

پرواز كرد

3, 4

1397-12-28 21:11

md88

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7023

كيش

پرواز كرد

14, 15

1397-12-28 20:55

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

آسمان

IRC3759

آبادان

پرواز كرد

3

1397-12-28 21:50

ATR

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3313

تهران

پرواز كرد

9

1397-12-28 22:50

ATR

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3311

تهران

پرواز كرد

10

1397-12-28 23:05

ATR

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1283

تهران

در حال سوار شدن

9

RJ100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

کارون

KRU2622

اهواز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 01:10

3

F100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:15

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

کارون

KRU2518

بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه

146-100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

تابان

TBN6280

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

زاگرس

IZG4120

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

هواپیمایی وارش

VRH5830

كيش

باطل شد

737-700

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

کارون

KRU2519

تهران

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

آتا

TBZ5704

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

تابان

TBN6211

قشم

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

ماهان

IRM4554

خارگ

طبق برنامه

BAE100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1306

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3337

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

معراج

MRJ2860

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3335

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 02:30

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

تابان

TBN7256

نجف

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 03:25

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

تابان

TBN7255

نجف

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW172

نجف/بغداد

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ اسفند ۱۳۹۷