اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 22:05

قشم ایر

QSM1282

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

22:05:00

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

تابان

TBN6209

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

00:10:00

MD.88

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 01:45

ماهان

IRM4531

تهران

باطل شد

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه

146-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

ماهان

IRM4533

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

تابان

TBN6291

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:25

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

معراج

MRJ2863

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:45

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:10

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

کاسپین

CPN6976

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

کارون

KRU2532

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1261

قشم

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3462

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

آسمان

IRC3872

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:35

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:05

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5614

تهران

پرواز كرد

13

1397-08-27 21:25

737

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

ایران ایر

IRA3313

تهران

پرواز كرد

9

1397-08-27 21:37

ATR

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1283

تهران

پرواز كرد

9

1397-08-27 22:47

f100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

باطل شد

BAE100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

تابان

TBN6290

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:10

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:10

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه

146-100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM4532

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:25

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

md83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

معراج

MRJ2862

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

کارون

KRU2533

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:15

کاسپین

CPN6977

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:25

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:25

قشم ایر

QSM1260

قشم

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:35

آسمان

IRC3873

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

f100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:50

ایران ایر

IRA776

تفلیس

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

ایران ایر

IRA666

کویت

طبق برنامه

A321

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 13:10

ایران ایر

IRA667

کویت

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

ایران ایر

IRA777

تفلیس

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷