اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:25

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:05

ماهان

IRM4533

تهران

طبق برنامه

BAE146

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

کارون

KRU2532

خارگ

طبق برنامه

F100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:10

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

تابان

TBN6279

كيش

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

تابان

TBN6235

تهران

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ایران ایر

IRA421

كيش

طبق برنامه

MD80

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3424

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

RJ100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه

146-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

کارون

KRU2518

تهران

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ایران ایر

IRA224

بوشهر

طبق برنامه

f100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3464

دزفول

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ماهان

IRM4538

تهران

طبق برنامه

146-200

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

زاگرس

IZG4121

عسلویه

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

کارون

KRU2519

بهرگان

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

معراج

MRJ2861

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

BAE146

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3336

اهواز

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

تابان

TBN6212

قشم

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

MD80

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

تابان

TBN6235

تهران

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC3872

اهواز

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

آماده پرواز

2

BAE100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3425

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:55

ماهان

IRM4532

تهران

طبق برنامه

BAE146

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

تابان

TBN6280

كيش

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

کارون

KRU2533

خارگ

طبق برنامه

F100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

تابان

TBN6234

تهران

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه

F100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

RJ100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

کارون

KRU2518

بهرگان

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه

146-100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:05

ایران ایر

IRA225

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3465

دزفول

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

تابان

TBN6211

قشم

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM4539

تهران

طبق برنامه

BAE100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

زاگرس

IZG4120

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

کارون

KRU2519

تهران

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

معراج

MRJ2860

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

تابان

TBN6234

تهران

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ایران ایر

IRA3337

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC3873

اهواز

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:05

ترکیش

THY892

فرودگاه استانبول

نشست

02:55:00

737

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

فلای دبی

FDB5261

دبی

طبق برنامه

B737

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:05

ترکیش

THY892

فرودگاه استانبول

طبق برنامه

737

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه

CRJ200

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 04:00

ترکیش

THY893

فرودگاه استانبول

پرواز كرد

1398-02-03 04:35

B737

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

فلای دبی

FDB5262

دبی

طبق برنامه

737-700

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:00

ترکیش

THY893

فرودگاه استانبول

طبق برنامه

B737

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

عراقی

IAW172

نجف/بغداد

طبق برنامه

CRJ200

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸