اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:35

ایران ایر

IRA3420

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:45

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:05

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:55

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:15

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

ایران ایر

IRA3334

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:15

ایران ایر

IRA421

كيش

طبق برنامه

MD80

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:35

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:30

ایران ایر

IRA3421

زاهدان/کرمان

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:45

تابان

TBN6279

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:55

ایران ایر

IRA3336

اهواز

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:20

تابان

TBN6209

مشهد

باطل شد

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:40

ماهان

IRM4533

تهران

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:50

کارون

KRU2591

لاوان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:45

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:20

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

تابان

TBN6291

تهران

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:10

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:25

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:40

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:50

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:20

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:10

تابان

TBN6279

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA3420

کرمان/زاهدان

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:00

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:00

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:45

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:00

تابان

TBN6280

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:50

ایران ایر

IRA3337

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:00

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:10

ایران ایر

IRA3335

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:30

تابان

TBN6210

مشهد

باطل شد

md88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:50

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:25

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:05

ایران ایر

IRA3421

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

تابان

TBN6290

تهران

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:10

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه

146-100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ماهان

IRM4532

تهران

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:20

کارون

KRU2592

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

md83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:40

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

تابان

TBN6280

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:40

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 04:00

قطر

QTR470

دوحه

نشست | پایان دریافت بار

1

03:40:00

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 02:30

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:50

ماهان

IRM5013

بغداد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:25

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 05:10

قطر

QTR471

دوحه

در حال سوار شدن

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 03:25

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:00

ماهان

IRM5016

نجف

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:25

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه

737-700

۴ اسفند ۱۳۹۷