اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:15

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

باطل شد

boeing734

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA354

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:15

کارون

KRU2536

لامرد

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

باطل شد

boeing734

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:40

ایران ایر

IRA3413

زاهدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:00

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:15

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:15

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

باطل شد

boeing734

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:05

ایران ایر

IRA355

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:55

کارون

KRU2537

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:30

آسمان

IRC645

تهران

باطل شد

boeing734

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:40

ایران ایر

IRA3412

زاهدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:00

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:10

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:15

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ