اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:30

آسمان

IRC3703

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

21:30:00

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3388

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

00:05:00

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:40

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA346

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

کیش

KIS7181

مشهد

طبق برنامه

737-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:25

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ایران ایر

IRA438

ساری

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA458

تهران

باطل شد

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3748

آبادان

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 22:00

آسمان

IRC3795

شیراز

پرواز کرد

6, 7

1397-04-26 22:15

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

پرواز کرد

1, 2, 3, 4

1397-04-26 22:10

A310

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

کیش

KIS7180

مشهد

طبق برنامه

737-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA439

ساری

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

آسمان

IRC3749

آبادان

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

ایران ایر

IRA347

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

ایران ایر

IRA459

تهران

باطل شد

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷