اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

19:10:00

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

ايرتور

IRB912

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:55:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

21:40:00

A310

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3352

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

22:10:00

ATR-72-500

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

کیش

KIS7062

کیش

باطل شد

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:45

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3457

چابهار

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:25

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

آسمان

IRC3836

شیراز

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

آسمان

IRC3748

آبادان

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3392

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:40

آسمان

IRC3795

شیراز

پرواز کرد

6

1397-12-28 20:10

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

پرواز کرد

9, 10

1397-12-28 20:35

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ايرتور

IRB913

تهران

پرواز کرد

9, 10

1397-12-28 22:50

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

پرواز کرد

1, 2, 3, 4

1397-12-28 22:40

A310

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

کیش

KIS7063

کیش

باطل شد

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:35

ایران ایر

3456

چابهار

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3393

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC3749

آبادان

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3365

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC3837

شیراز

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:40

کیش

KIS6023

دبی

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:40

کیش

KIS6022

دبی

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷