اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

باطل شد

boeing734

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:30

ایران ایر

IRA3383

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

باطل شد

boeing734

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:55

ساها

IRZ182

تهران

طبق برنامه

737-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:30

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:10

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:10

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:15

ایران ایر

IRA3396

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:45

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:05

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:40

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 23:15

ایران ایر

IRA3360

کیش

باطل شد

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:20

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد

A300-600

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:10

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:30

ايرتور

IRB944

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:30

ساها

IRZ182

تهران

باطل شد

737-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:25

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:15

آسمان

IRC3977

کرمانشاه

باطل شد

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:55

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3396

جزیره ابوموسی

باطل شد

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:15

ايرتور

IRB8050

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:30

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:35

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:45

آسمان

IRC3974

شیراز

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:35

ایران ایر

IRA256

تهران

باطل شد

A321

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:00

آتا

TBZ5708

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:00

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:15

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:30

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3366

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

باطل شد

boeing734

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:30

آسمان

IRC645

تهران

باطل شد

boeing734

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:55

ساها

IRZ183

تهران

طبق برنامه

737-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:30

ایران ایر

IRA3397

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 16:15

ایران ایر

IRA3361

کیش

باطل شد

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:00

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3365

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:50

ایران ایر

IRA3382

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:20

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:30

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:05

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:25

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:40

آسمان

IRC3976

کرمانشاه

باطل شد

boeing734

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:15

ايرتور

IRB8051

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:20

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:25

ساها

IRZ183

تهران

باطل شد

737-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:25

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3397

جزیره ابوموسی

باطل شد

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:00

ایران ایر

IRA257

تهران

باطل شد

A321

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:45

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:40

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:00

ايرتور

IRB945

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:00

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:45

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:00

آتا

TBZ5709

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:00

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:15

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:15

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:15

ایران ایر

IRA676

دبی

باطل شد

A321

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 19:25

ایران ایر

IRA677

دبی

باطل شد

A321

۱۶ فروردين ۱۳۹۹