اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA354

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:25

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

آتا

TBZ5681

تهران

باطل شد

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:05

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آتا

TBZ5708

اصفهان

باطل شد

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

آتا

TBZ5689

ساری

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

کیش

KIS7089

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

ساها

IRZ172

مشهد

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:55

آتا

TBZ5681

تهران

باطل شد

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3396

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5826

ساری

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آتا

TBZ5642

مشهد

باطل شد

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

ایران ایر

IRA392

اصفهان

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:00

وارش

VRH5817

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

ایران ایر

IRA355

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

آتا

TBZ5709

اصفهان

باطل شد

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

آتا

TBZ5690

ساری

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

کیش

KIS7088

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5682

تهران

باطل شد

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3397

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ساها

IRZ173

مشهد

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

آتا

TBZ5643

مشهد

باطل شد

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایر

IRA393

اصفهان

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

وارش

VRH5827

ساری

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

آتا

TBZ5682

تهران

باطل شد

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:40

کیش

KIS6023

دبی

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 09:10

کیش

KIS6022

دبی

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸