اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:10

زاگرس

IZG4059

تهران

اعلام ورود

07:10:00

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

boeing734

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

پویا

PYA2358

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:55

زاگرس

IZG4139

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

آسمان

IRC3996

لامرد

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه

boeing734

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه

A321

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

آسمان

IRC3703

یزد

باطل شد

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه

737-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

قشم

QSM1220

تهران

باطل شد

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC3836

شیراز

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

دریافت کارت پرواز

10

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه

boeing734

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

پویا

PYA2359

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

زاگرس

IZG4138

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

آسمان

IRC3997

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه

A321

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

آسمان

IRC3702

یزد

باطل شد

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

قشم

QSM1221

تهران

باطل شد

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

آسمان

IRC3837

شیراز

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:15

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه

A321

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

کیش

KIS6023

دبی

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:25

ایران ایر

IRA677

دبی

طبق برنامه

A321

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

کیش

KIS6022

دبی

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸