اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:45

آسمان

IRC3794

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

16:35:00

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

کیش

KIS7138

اصفهان

باطل شد

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

ايرتور

IRB912

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

17:15:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

کاسپین

CPN6960

تهران

باطل شد

737-500

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA256

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

19:15:00

A321

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

آتا

TBZ5642

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1, 1

19:20:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4039

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

19:20:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

باطل شد

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3849

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

آتا

TBZ5689

ساری

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

آتا

TBZ5708

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC3836

شیراز

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:30

ایران ایر

IRA3391

شیراز

پرواز کرد

10

1398-06-26 16:30

ATR-72-500

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

آسمان

IRC3795

شیراز

پرواز کرد

2, 3

1398-06-26 17:15

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

کیش

KIS7139

اصفهان

باطل شد

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ايرتور

IRB913

تهران

پرواز کرد

11, 12

1398-06-26 18:35

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

کاسپین

CPN6961

تهران

باطل شد

737-500

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

آتا

TBZ5643

مشهد

دریافت کارت پرواز

4, 5

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

دریافت کارت پرواز

9, 10

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

باطل شد

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

آسمان

IRC3848

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آتا

TBZ5690

ساری

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

آسمان

IRC3837

شیراز

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

آتا

TBZ5709

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:15

کیش

KIS6023

دبی

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:25

ایران ایر

IRA677

دبی

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 19:55

A321

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

کیش

KIS6022

دبی

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸