اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 20:25

ایران ایر

IRA346

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

20:20:00

100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:45

وارش

VRH5826

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

20:30:00

737-300

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

21:10:00

A-310-300

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:20

کاسپین

CPN6960

تهران

باطل شد

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:15

ایران ایر

IRA3352

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

23:15:00

ATR-72-500

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:10

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:10

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:30

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:05

ایران ایر

IRA354

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:00

زاگرس

IZG4139

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:35

سپهران

SHI4332

تهران

باطل شد

737-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:50

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:30

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:30

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:30

قشم

QSM1222

لامرد

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:45

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3390

شیراز

باطل شد

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:30

پویا

PYA2358

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:05

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:45

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه

737-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:00

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 20:20

زاگرس

IZG4038

تهران

پرواز کرد

8, 9

1399-07-07 20:30

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:05

ایران ایر

IRA257

تهران

پرواز کرد

8

1399-07-07 21:05

A321

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:15

ايرتور

IRB913

تهران

پرواز کرد

10, 10

1399-07-07 21:15

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:45

وارش

VRH5815

تهران

پرواز کرد

5, 6

1399-07-07 21:45

737-500

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

پرواز کرد

1, 2, 3, 4

1399-07-07 22:22

A-310-300

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:20

کاسپین

CPN6961

تهران

باطل شد

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:30

ایران ایر

IRA3389

شیراز

باطل شد

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:10

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:40

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه

boeing734

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:30

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA355

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:45

زاگرس

IZG4138

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:20

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:00

سپهران

SHI4333

تهران

باطل شد

737-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:15

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:15

قشم

QSM1200

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:15

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:50

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:45

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:30

پویا

PYA2359

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:20

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:15

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:45

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه

737-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:00

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3516

دبی

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3517

دبی

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۸ مهر ۱۳۹۹