اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:45

کیش

KIS7138

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

17:35:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

قشم

QSM1308

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

18:20:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

19:00:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3392

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد

A310

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

کارون

KRU2631

اهواز

اعلام ورود

20:50:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:20

ايرتور

IRB912

تهران

اعلام ورود

21:35:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 01:00

ایران ایر

IRA3352

کیش

زمان جدید

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:20

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

737-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:05

قشم

QSM1256

گرگان

باطل شد

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:55

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 18:30

کیش

KIS7063

کیش

پرواز کرد

6, 7

1398-03-05 18:30

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

ایران ایر

IRA3353

کیش

پرواز کرد

10

1398-03-05 18:20

ATR-72-500

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:10

قشم

QSM1309

تهران

پرواز کرد

1, 2

1398-03-05 19:10

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

آماده پرواز

10, 11

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

کارون

KRU2630

اهواز

دریافت کارت پرواز

4

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد

A310

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:05

قشم

QSM1257

گرگان

باطل شد

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

کاسپین

CPN6961

تهران

باطل شد

737-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:50

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3365

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 16:10

کیش

KIS6023

دبی

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 13:45

کیش

KIS6022

دبی

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸