اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3352

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

12:45:00

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3388

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

14:15:00

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC3836

شیراز

باطل شد

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

باطل شد

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کیش

KIS7062

کیش

باطل شد

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:30

سپهران

SHI4342

مشهد

پرواز کرد

5, 6

1398-05-30 12:00

737-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3353

کیش

دریافت کارت پرواز

10

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

آسمان

IRC3837

شیراز

باطل شد

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

باطل شد

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

کیش

KIS7063

کیش

باطل شد

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3382

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:15

کیش

KIS6023

دبی

نشست | دریافت بار از نقاله

2

14:35:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA1513

مدینه

طبق برنامه

A313

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

کیش

KIS6039

مسقط

باطل شد

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:50

ایران ایر

IRA1512

مدینه

پرواز کرد

1398-05-30 13:50

A313

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

کیش

KIS6022

دبی

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 15:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 03:50

ایران ایر

IRA1474

مدینه

طبق برنامه

A313

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش

KIS6038

مسقط

باطل شد

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸