اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:30

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A310

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

باطل شد

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

باطل شد

boeing734

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

باطل شد

boeing734

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

وارش

VRH5814

تهران

باطل شد

737-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

ایران ایر

IRA256

تهران

باطل شد

A321

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:05

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

747

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC3836

شیراز

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آسمان

IRC3748

آبادان

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

باطل شد

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

باطل شد

boeing734

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ایران ایر

IRA257

تهران

باطل شد

A321

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

آسمان

IRC645

تهران

باطل شد

boeing734

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

وارش

VRH5815

تهران

باطل شد

737-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:40

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

آسمان

IRC3749

آبادان

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

آسمان

IRC3837

شیراز

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:15

ایران ایر

IRA676

دبی

باطل شد

A321

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:25

ایران ایر

IRA677

دبی

باطل شد

A321

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸