اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آتا

TBZ5674

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

کارون

KRU2609

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7006

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

آتا

TBZ5686

بوشهر

باطل شد

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1303

مشهد

در حال نشستن

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ایران ایر

IRA261

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD80

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

تاخیر

B737-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA404

شیراز/بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1203

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

rj100

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5717

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

آتا

TBZ5694

زاهدان

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

کارون

IRG2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA412

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

آتا

TBZ5665

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

کارون

IRG2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آتا

TBZ5709

گرگان

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

کارون

IRG2507

ماهشهر

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آتا

TBZ5674

دزفول

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

10

1397-04-26 22:25

B737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کیش ایر

KIS7069

مشهد

پرواز كرد

1

1397-04-26 23:35

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC626

کرمانشاه

پرواز كرد

27

1397-04-26 21:56

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

پرواز كرد

19

1397-04-26 22:29

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

پرواز كرد

3

1397-04-26 23:53

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

پرواز كرد

2

1397-04-26 23:48

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

پرواز كرد

2

1397-04-26 23:02

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آتا

TBZ5621

مشهد

پرواز كرد

11

1397-04-26 23:23

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5606

تبریز

پرواز كرد

12

1397-04-27 00:15

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1278

مشهد

پرواز كرد

8

1397-04-26 23:20

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

28

1397-04-27 00:29

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

پرواز كرد

6

1397-04-27 01:00

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

5

1397-04-27 00:27

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1288

مشهد

پرواز كرد

9

1397-04-27 00:44

FOKER100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:25

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

14

1397-04-26 23:50

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

پرواز كرد

7

1397-04-27 00:18

FOKER100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

20

1397-04-27 00:05

AB6

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

پرواز كرد

25

1397-04-27 00:37

B737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

آتا

TBZ5666

تبریز

پرواز كرد

10

1397-04-27 00:47

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:50

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

25

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:55

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

26

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:05

آسمان

IRC600

مشهد

تاخیر - 06:00

27

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:05

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:10

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:20

آتا

TBZ5693

زاهدان

طبق برنامه

10

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:25

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:25

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

28

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:35

کاسپین

CPN6938

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

8

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:40

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

29

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

20

747

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:45

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

19

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

21

ab6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:50

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

3

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5716

بیرجند

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

14

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

25

B727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

22

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

5

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

8

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

12

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

26

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

13

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

23

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

کارون

IRG2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

14

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

8

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:45

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

28

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

17

737-700

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

25

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:00

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

24

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

10

110 BANDEIRANTE

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

18

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

پويا

PYA2345

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

11

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

11

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

5

A319

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

9

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

25

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

19

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

27

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:40

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

28

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:05

ایران ایر

IRA413

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

5

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

29

B727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

20

747

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

21

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

22

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

13

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

28

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

14

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

26

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:55

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

27

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

15

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23, 24

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

18

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

کاسپین

CPN6930

تبریز

طبق برنامه

9

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

8

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

19

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

1

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

28

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:10

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

10

737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

9

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

29

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

10

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

تاخیر - 15:50

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

2

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

8

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5708

گرگان

طبق برنامه

12

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:25

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

9

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

9

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

25

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

3

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

26

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

15

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

تاخیر - 17:45

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

20

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

27

B727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

29

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

کاسپین

CPN042

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

14

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

21

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

17

737-700

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

آتا

TBZ5673

دزفول

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

تاخیر - 19:10

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

13

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

23

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

10

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

24

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

3

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

9

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

29

B727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

27

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

5

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

18

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

9

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

19

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

8

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

26

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

27

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

28

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

20

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

طبق برنامه

2

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

18

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

8

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

7

A319

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷