اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

اعلام ورود

01:10:00

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:45

تابان

TBN6285

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:25

ایران ایر

IRA376

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

اهواز/شیراز

طبق برنامه

BAE146

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:25

زاگرس

IZG4043

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

146-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

پرواز كرد

1, 2, 5

1399-07-07 21:19

A500

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

1, 2, 5

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:00

ماهان

IRM4562

شیراز/اهواز

طبق برنامه

146-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:55

تابان

TBN6286

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA377

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:30

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:25

زاگرس

IZG4042

تهران

طبق برنامه

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ