اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM4595

کیش

نشست

1

19:40:00

BAE146

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

اعلام ورود

20:15:00

A-310-300

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

ماهان

IRM4597

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

زاگرس

IZG4043

تهران

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:00

ماهان

IRM4594

کیش

پرواز كرد

1

1398-06-26 16:06

146-300

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

دريافت كارت پرواز

1, 2

A500

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ماهان

IRM4596

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

زاگرس

IZG4042

تهران

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ