اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

باطل شد

146-300

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

ماهان

IRM4595

کیش

باطل شد

BAE146

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:05:00

A-310-300

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

زاگرس

IZG4043

تهران

نشست

20:35:00

A319

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

باطل شد

A-310-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:10

زاگرس

IZG4023

تهران

طبق برنامه

A319

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:30

ماهان

IRM1075

تهران

طبق برنامه

146-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

باطل شد

146-100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

باطل شد

146-300

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1, 2, 5

A500

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:00

زاگرس

IZG4042

تهران

دريافت كارت پرواز

3, 4

A319

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

باطل شد

A-310-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

باطل شد

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

زاگرس

IZG4022

تهران

طبق برنامه

A319

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1074

تهران

طبق برنامه

146-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ