اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

نشست

01:15:00

A-310-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

کیش

KIS7157

تهران

باطل شد

146-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM1075

تهران

باطل شد

146-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

باطل شد

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 22:25

ایران ایر

IRA475

تهران

باطل شد

A-310-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

1, 2, 5

A-310-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

1, 2, 5

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

کیش

KIS7156

تهران

باطل شد

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1074

تهران

باطل شد

146-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

باطل شد

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ