اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM4595

کیش

نشست

19:15:00

BAE146

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

19:50:00

A-310-300

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4553

کیش

اعلام ورود

23:45:00

146-300

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

زاگرس

IZG4023

تهران

باطل شد

146-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM1075

تهران

باطل شد

146-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4043

تهران

طبق برنامه

A500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:45

ماهان

IRM1066

تهران

پرواز كرد

5

1397-12-28 20:08

146-300

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM4552

کیش

پرواز كرد

1

1397-12-28 20:25

146-300

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

پرواز كرد

2

1397-12-28 21:01

A500

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

زاگرس

IZG4022

تهران

باطل شد

146-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1074

تهران

باطل شد

146-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4042

تهران

طبق برنامه

A300-600ST

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ