اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 14:10

ماهان

IRM1051

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

باطل شد

A-310-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:30

ماهان

IRM1050

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

باطل شد

A500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

BAE146

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ