اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

01:25:00

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

زاگرس

IZG4043

تهران

طبق برنامه

A319

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

ماهان

IRM4563

اهواز/شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

1, 2

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

زاگرس

IZG4042

تهران

طبق برنامه

A319

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

ماهان

IRM4562

شیراز/اهواز

طبق برنامه

146-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ