اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

نشست

01:25:00

A-310-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

زاگرس

IZG4023

تهران

طبق برنامه

A319

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3500

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

ماهان

IRM4563

اهواز/شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

1, 2

A-310-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

ماهان

IRM4562

شیراز/اهواز

طبق برنامه

146-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

زاگرس

IZG4022

تهران

طبق برنامه

A319

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

ایران ایر

IRA5301

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ