اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:10

زاگرس

IZG4023

تهران

طبق برنامه

146-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

ماهان

IRM4563

شیراز/اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

باطل شد

146-100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM1075

تهران

باطل شد

146-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

باطل شد

146-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

زاگرس

IZG4043

تهران

طبق برنامه

A500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

در حال سوار شدن

1, 2

A-310-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

ماهان

IRM4562

شیراز/اهواز

طبق برنامه

1, 2

BAE146

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

زاگرس

IZG4022

تهران

طبق برنامه

146-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

باطل شد

146-100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

BAE146

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1074

تهران

باطل شد

146-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

باطل شد

146-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

زاگرس

IZG4042

تهران

طبق برنامه

A300-600ST

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ