اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:00

کیش

KIS7170

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1

08:48:00

ATR

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:45:00

A-310-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

شیراز/اهواز

نشست

12:30:00

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:05

ایران ایر

IRA474

تهران

باطل شد

A-310-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

باطل شد

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

کیش

KIS7157

تهران

باطل شد

146-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM1075

تهران

باطل شد

146-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

باطل شد

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 10:00

کیش

KIS7171

کیش

پرواز كرد

1, 5

1397-05-30 10:00

ATR

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

پرواز كرد

2

1397-05-30 11:09

A500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

باطل شد

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

ایران ایر

IRA475

تهران

باطل شد

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

کیش

KIS7156

تهران

باطل شد

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1074

تهران

باطل شد

146-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

باطل شد

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ