اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:30

زاگرس

IZG4023

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:35:00

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

ماهان

IRM1075

تهران

باطل شد

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

اعلام ورود

09:40:00

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

باطل شد

146-100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:35

ایران ایر

IRA474

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

زاگرس

IZG4023

تهران

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

ماهان

IRM4563

شیراز/اهواز

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

پرواز كرد

1, 2, 5

1397-12-04 05:33

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

پرواز كرد

1, 2, 5

1397-12-04 06:59

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

زاگرس

IZG4022

تهران

پرواز كرد

3, 4, 6

1397-12-04 08:35

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ماهان

IRM1074

تهران

باطل شد

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

باطل شد

146-100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ایران ایر

IRA475

تهران

طبق برنامه

A321

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

ماهان

IRM4562

شیراز/اهواز

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

زاگرس

IZG4022

تهران

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ