اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 18:25

زاگرس

IZG4023

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:15:00

146-300

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 18:35

ایران ایر

ir3421

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

1

18:10:00

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

19:45:00

A-310-300

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

اعلام ورود

22:55:00

A-310-300

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:45

زاگرس

IZG4023

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

پرواز كرد

1, 2, 5

1397-07-27 18:57

A500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA3421

اصفهان/تهران

پرواز كرد

3, 6

1397-07-27 19:06

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4022

تهران

پرواز كرد

4, 6

1397-07-27 19:28

146-300

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

پرواز كرد

1, 2, 5

1397-07-27 21:02

A500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:45

زاگرس

IZG4022

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ