اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:10

زاگرس

IZG4023

تهران

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

اهواز/شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:55

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM1075

تهران

طبق برنامه

146-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

زاگرس

IZG4043

تهران

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

پرواز كرد

1, 2

1398-05-01 05:27

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

ماهان

IRM4562

شیراز/اهواز

پرواز كرد

1, 2

1398-05-01 05:58

146-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

زاگرس

IZG4022

تهران

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1074

تهران

طبق برنامه

146-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

زاگرس

IZG4042

تهران

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:20

ایران ایر

IRA1571

مدینه

نشست | پایان دریافت بار

1

02:20:00

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 04:05

ایران ایر

IRA1563

جده

نشست | پایان دریافت بار

1

03:15:00

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

ایران ایر

IRA1415

مدینه

طبق برنامه

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:55

ایران ایر

IRA1420

مدینه

پرواز كرد

1398-05-01 04:01

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 04:25

ایران ایر

IRA1414

مدینه

پرواز كرد

1398-05-01 04:45

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

ایران ایر

IRA1406

مدینه

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ایران ایر

IRA1402

مدینه

طبق برنامه

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸