اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

00:55:00

A-310-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:30

کیش

KIS7170

کیش

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3420

اصفهان/تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:10

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:00

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:10

ایران ایر

ir3421

زاهدان

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:35

زاگرس

IZG4023

تهران

طبق برنامه

146-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

زاگرس

IZG4023

تهران

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

ماهان

IRM1075

تهران

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:35

ایران ایر

IRA474

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:30

کیش

KIS7171

کیش

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:20

ایران ایر

IRA3420

زاهدان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3421

اصفهان/تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:35

زاگرس

IZG4022

تهران

طبق برنامه

146-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

زاگرس

IZG4022

تهران

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ماهان

IRM1074

تهران

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ایران ایر

IRA475

تهران

طبق برنامه

A321

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ