اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC630

تهران

باطل شد

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3356

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

قشم ایر

QSM1247

زاهدان

طبق برنامه

FOKER100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

قشم ایر

QSM1294

تهران

طبق برنامه

FOKER100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

ایران ایر

IRA246

تهران

طبق برنامه

a320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

آسمان

IRC634

تهران

باطل شد

FOKER100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

آسمان

IRC 630

تهران

باطل شد

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC631

تهران

باطل شد

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3357

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

قشم ایر

QSM1246

زاهدان

طبق برنامه

FOKER100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1295

تهران

طبق برنامه

FOKER100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

ایران ایر

IRA247

تهران

طبق برنامه

a320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC635

تهران

باطل شد

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

آسمان

IRC631

تهران

باطل شد

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ