اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 10:20

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC3721

كيش

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 10:50

آسمان

IRC3720

كيش

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ