اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:55

آسمان

IRC632

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

23:00:00

F100

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:45

پويا

PYA2310

تهران

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:00

پويا

PYA2339

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:50

آسمان

IRC632

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:25

آسمان

IRC633

تهران

پرواز كرد

6, 7

1402-03-15 23:40

F100

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:40

پويا

PYA2338

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:50

پويا

PYA2311

تهران

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
PYA
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی