اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 10:45

آسمان

IRC632

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:25

آسمان

IRC637

مشهد

طبق برنامه

FOKER100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:25

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:30

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:15

آسمان

IRC636

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:55

آسمان

IRC633

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:00

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:00

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

FOKER100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ