اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 10:40

آسمان

IRC630

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

10:30:00

ATR-72-500

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:10

ایران ایر

IRA3358

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

11:30:00

ATR

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:00

پويا

PYA2345

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:00

پويا

PYA2349

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 09:50

پويا

PYA2345

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:10

آسمان

IRC630

تهران

باطل شد

100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3339

مشهد

طبق برنامه

ATR

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 20:45

پويا

PYA2349

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:20

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 11:10

آسمان

IRC631

تهران

پرواز كرد

4

1397-08-25 11:13

ATR

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:45

ایران ایر

IRA3359

تهران

دريافت كارت پرواز | تشخیص هویت

1

ATR

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:00

پويا

PYA2346

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3338

مشهد

طبق برنامه

ATR

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 10:30

پويا

PYA2346

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 11:40

آسمان

IRC631

تهران

باطل شد

100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ