اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:25

ایران ایر

IRA3356

تهران

طبق برنامه

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

قشم ایر

QSM1257

بندرعباس

باطل شد

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3404

رشت/تبریز

باطل شد

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

باطل شد

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA3359

تهران

پرواز كرد

1

1398-03-05 16:55

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

ایران ایر

IRA3405

تبریز/رشت

طبق برنامه

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1256

بندرعباس

باطل شد

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3357

تهران

باطل شد

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

باطل شد

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ