اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 10:30

آسمان

IRC630

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

10:23:00

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3339

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

12:20:00

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

آتا

TBZ5708

تهران

باطل شد

ERJ-135

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

کیش

KIS7102

کیش

باطل شد

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

پويا

PYA2349

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

آسمان

IRC639

زاهدان

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

آسمان

IRC632

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

پويا

PYA2345

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

آسمان

IRC628

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

قشم

QSM1247

زاهدان

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

پويا

PYA2341

مشهد

طبق برنامه

ERJ-135

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

آتا

TBZ5708

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3338

مشهد

پرواز كرد

1

1397-05-30 09:13

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

آسمان

IRC631

تهران

پرواز كرد

4

1397-05-30 11:12

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3359

تهران

دريافت كارت پرواز | تشخیص هویت

1

ATR

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

آتا

TBZ5709

تهران

باطل شد

ERJ-135

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

کیش

KIS7103

کیش

باطل شد

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

آسمان

IRC638

زاهدان

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC633

تهران

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

پويا

PYA2344

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

پويا

PYA2340

مشهد

طبق برنامه

ERJ-135

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC629

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:55

قشم

QSM1246

زاهدان

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

پويا

PYA2348

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

آتا

TBZ5709

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC633

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ