اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 21:10

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:00

قشم ایر

QSM1274

كيش

طبق برنامه

f100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:40

قشم ایر

QSM1294

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3357

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:15

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:45

قشم ایر

QSM1275

كيش

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:25

قشم ایر

QSM1295

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ