اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1294

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

10:37:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ایران ایر

IRA3356

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

آسمان

IRC639

زاهدان

طبق برنامه

FOKER100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

پويا

PYA2310

تهران

طبق برنامه

EMB145

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3339

مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3356

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

قشم ایر

QSM1247

زاهدان

طبق برنامه

f100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

قشم ایر

QSM1294

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

ایران ایر

IRA246

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

FOKER100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 14:30

قشم ایر

QSM1295

تهران

پرواز كرد

4

1398-09-19 14:50

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC631

تهران

دريافت كارت پرواز

4

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3338

مشهد

طبق برنامه

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

آسمان

IRC638

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

پويا

PYA2311

تهران

طبق برنامه

EMB145

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3357

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3357

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

قشم ایر

QSM1246

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1295

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

ایران ایر

IRA247

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ