اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:40

آتا

TBZ5708

تهران

باطل شد

ERJ-135

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

پويا

PYA2349

تهران

نشست | پایان دریافت بار

18:15:00

ERJ-135

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

آسمان

IRC639

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

کیش

KIS7102

کیش

باطل شد

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

آسمان

IRC632

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:35

آسمان

IRC628

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

پويا

PYA2345

تهران

باطل شد

ERJ-135

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

قشم

QSM1247

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

پويا

PYA2341

مشهد

طبق برنامه

ERJ-135

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

آتا

TBZ5708

تهران

باطل شد

ERJ-135

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 15:45

پويا

PYA2348

تهران

پرواز كرد

4

1397-06-27 15:55

ERJ-135

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

کیش

KIS7103

کیش

باطل شد

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

آتا

TBZ5709

تهران

باطل شد

ERJ-135

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

آسمان

IRC638

زاهدان

دريافت كارت پرواز

4

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC633

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

پويا

PYA2344

تهران

باطل شد

ERJ-135

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

آسمان

IRC629

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

پويا

PYA2340

مشهد

طبق برنامه

ERJ-135

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

قشم

QSM1246

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

پويا

PYA2348

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

آتا

TBZ5709

تهران

باطل شد

ERJ-135

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ