اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3358

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:25:00

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:35:00

ATR-72-200/210

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:40

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3339

مشهد

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

آسمان

IRC639

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

پويا

PYA2310

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

پرواز كرد

1397-09-19 22:15

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3359

تهران

پرواز كرد

1397-09-19 22:19

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3338

مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

آسمان

IRC638

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ