اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:40

کارون

KRU2653

اهواز

طبق برنامه

F50

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

قشم ایر

QSM1247

زاهدان

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

پويا

PYA2310

تهران

طبق برنامه

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3339

مشهد

طبق برنامه

ATR

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3356

تهران

طبق برنامه

ATR

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:30

پارس ایر

PRS4462

قشم

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 13:20

کارون

KRU2652

اهواز

طبق برنامه

F50

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3338

مشهد

طبق برنامه

ATR

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:20

قشم ایر

QSM1246

زاهدان

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

پويا

PYA2311

تهران

طبق برنامه

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3357

تهران

طبق برنامه

ATR

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

پارس ایر

PRS4463

قشم

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
IRC
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی