اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC630

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:50:00

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

آسمان

IRC639

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

1

19:15:00

f100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

پويا

PYA2310

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

باطل شد

ATR

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

پويا

PYA2310

تهران

باطل شد

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1247

زاهدان

طبق برنامه

f100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

قشم ایر

QSM1294

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

باطل شد

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC631

تهران

پرواز كرد

3

1398-06-26 19:42

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

آسمان

IRC638

زاهدان

در حال سوار شدن

4

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

پويا

PYA2311

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

باطل شد

ATR

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:20

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:25

پويا

PYA2311

تهران

باطل شد

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

قشم ایر

QSM1246

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

قشم ایر

QSM1295

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

باطل شد

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ