اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA246

تهران

باطل شد

100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:25

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:20

ایران ایر

IRA477

زاهدان

باطل شد

100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

جمعه 06:30

آسمان

IRC628

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 17:00

پويا

PYA2345

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۷ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:45

ایران ایر

IRA476

زاهدان

باطل شد

100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:55

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:55

ایران ایر

IRA247

تهران

باطل شد

100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

جمعه 15:25

آسمان

IRC633

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 16:30

کیش

KIS7103

کیش

طبق برنامه

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ