اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 10:30

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:40

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:10

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:00

پويا

PYA2345

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:00

پويا

PYA2349

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:00

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:10

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:00

پويا

PYA2346

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 12:45

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷