اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 17:40

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:45

پويا

PYA2349

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3339

مشهد

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:20

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

پويا

PYA2345

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

آسمان

IRC630

تهران

باطل شد

ATR-72-200/210

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

پويا

PYA2341

مشهد

طبق برنامه

ERJ-135

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

آسمان

IRC628

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3338

مشهد

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

پويا

PYA2344

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

پويا

PYA2340

مشهد

طبق برنامه

ERJ-135

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:50

آسمان

IRC631

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

پويا

PYA2348

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC629

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ