اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 20:40

پويا

PYA2310

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:25:00

ERJ-135

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

اعلام ورود

23:30:00

ATR

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1247

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

کیش ایر

KIS7102

كيش

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

پويا

PYA2310

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1294

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:40

پويا

PYA2311

تهران

پرواز كرد

4

1397-12-28 21:42

ERJ-135

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:20

4

ATR-72-500

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

قشم ایر

QSM1246

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

کیش ایر

KIS7103

كيش

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

قشم ایر

QSM1295

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

پويا

PYA2311

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ