اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

آسمان

IRC630

تهران

باطل شد

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3339

مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

آسمان

IRC639

زاهدان

طبق برنامه

f100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

پويا

PYA2310

تهران

باطل شد

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

FOKER100

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

آسمان

IRC630

تهران

باطل شد

f100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

پويا

PYA2310

تهران

باطل شد

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1247

زاهدان

طبق برنامه

f100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

قشم ایر

QSM1294

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

باطل شد

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3338

مشهد

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

آسمان

IRC631

تهران

باطل شد

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

آسمان

IRC638

زاهدان

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

پويا

PYA2311

تهران

باطل شد

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

FOKER100

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

آسمان

IRC631

تهران

باطل شد

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:25

پويا

PYA2311

تهران

باطل شد

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

قشم ایر

QSM1246

زاهدان

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

قشم ایر

QSM1295

تهران

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3357

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ