اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:40

ایران ایر

IRA3358

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:30:00

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

باطل شد

ATR

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:25

آسمان

IRC632

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

پويا

PYA2310

تهران

طبق برنامه

EMB145

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

باطل شد

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3359

تهران

پرواز كرد

2

1398-01-29 18:18

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

باطل شد

ATR

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC633

تهران

باطل شد

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

پويا

PYA2311

تهران

طبق برنامه

EMB145

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:05

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

باطل شد

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ