اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 10:40

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:10

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:40

پويا

PYA2310

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3339

مشهد

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:20

آسمان

IRC634

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 11:10

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:45

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:40

پويا

PYA2311

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3338

مشهد

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:40

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آسمان

IRC635

تهران

باطل شد

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:10

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ