اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:45

وارش

VRH5835

کیش

باطل شد

B737-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB927

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

12:25:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

آتا

TBZ5700

مشهد

تاخیر - 17:10

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

ایران ایر

IRA3333

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

ایران ایر

IRA245

تهران

تاخیر - 18:45

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:35

آسمان

IRC3940

شیراز

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:05

ایران ایر

IRA453

مشهد

تاخیر - 23:35

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:25

کاسپین

CPN6963

مشهد

باطل شد

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

آسمان

IRC647

بندرعباس

پرواز كرد

7, 8

1398-09-19 12:12

B737-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

وارش

VRH5834

کیش

باطل شد

B737-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

پرواز كرد

3

1398-09-19 13:50

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5701

مشهد

تاخیر - 18:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3332

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

ایران ایر

IRA452

مشهد

تاخیر - 19:30

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB926

کیش

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

آسمان

IRC3941

شیراز

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA244

تهران

تاخیر - 23:59

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ