اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 09:00

کیش

KIS7136

کیش

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

کاسپین

CPN6968

عسلویه

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

آسمان

IRC844

تهران

باطل شد

ATR-42-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3478

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 09:45

کیش

KIS7137

کیش

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN6969

عسلویه

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3479

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

آسمان

IRC845

تهران

باطل شد

100-20 Hercules

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ