اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 21:45

ایران ایر

IRA3314

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

21:35:00

ATR-72

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:45

آسمان

IRC646

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:15

کاسپین

CPN6962

مشهد

باطل شد

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3331

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:15

کیش

KIS7136

کیش

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3478

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:15

هواپیمایی کارون

KRU2633

اهواز

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:10

ایران ایر

IRA245

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC3940

شیراز

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC844

تهران

باطل شد

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:10

ایران ایر

IRA453

مشهد

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3332

تهران

پرواز كرد

1, 2

1399-07-07 22:25

ATR-72-200/210

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3479

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:20

آسمان

IRC647

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:15

کاسپین

CPN6963

مشهد

باطل شد

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3330

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:15

کیش

KIS7137

کیش

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:00

هواپیمایی کارون

KRU2632

اهواز

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:55

ایران ایر

IRA452

مشهد

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC3941

شیراز

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC845

تهران

باطل شد

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA244

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ