اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:00

آسمان

IRC646

بندرعباس

طبق برنامه

737-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3331

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

هواپیمایی کارون

IRG2633

اهواز

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:55

کاسپین

CPN6962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

آسمان

IRC3940

شیراز

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

ایران ايرتور

IRB902

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:45

آسمان

IRC647

بندرعباس

طبق برنامه

737-200

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

هواپیمایی کارون

IRG2632

اهواز

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3330

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

کاسپین

CPN6963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آسمان

IRC3941

شیراز

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB903

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 20:05

ایران ایر

IRA1409

جده

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:40

ایران ایر

IRA1516

مدینه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸