اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:20

آسمان

IRC3940

شیراز

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:45

کاسپین

CPN6962

مشهد

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:00

آسمان

IRC646

بندرعباس

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:30

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:15

هواپیمایی کارون

KRU2633

اهواز

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:20

ایران ایر

IRA245

تهران

باطل شد

ATR-42-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:40

آتا

TBZ5700

مشهد

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:00

آسمان

IRC844

تهران

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:20

ایران ایر

IRA3333

تهران

باطل شد

ATR-42-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:15

ایران ایر

IRA453

مشهد

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:50

آسمان

IRC3941

شیراز

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:45

آسمان

IRC647

بندرعباس

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:45

کاسپین

CPN6963

مشهد

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:25

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:45

هواپیمایی کارون

KRU2632

اهواز

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:05

ایران ایر

IRA452

مشهد

باطل شد

ATR-42-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:40

آتا

TBZ5701

مشهد

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

تهران

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:55

ایران ایر

IRA3332

تهران

باطل شد

ATR-42-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 23:00

ایران ایر

IRA244

تهران

باطل شد

ATR-42-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 01:00

ایران ایر

IRA123

ارومیه

طبق برنامه

A-10

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ