اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:00

آسمان

IRC646

بندرعباس

باطل شد

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3331

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

وارش

VRH5835

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

آسمان

IRC3940

شیراز

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3333

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:45

آسمان

IRC647

بندرعباس

باطل شد

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3330

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

وارش

VRH5834

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آسمان

IRC3941

شیراز

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

ایران ایر

IRA3332

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ