اطلاعات پرواز فرودگاه بيرجند

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:30

ایران ایر

IRA216

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:10:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA216

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

ماهان

IRM1049

تهران

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 18:15

ایران ایر

IRA217

تهران

پرواز كرد

1

1398-03-05 18:20

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

ایران ایر

IRA217

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1048

تهران

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ