اطلاعات پرواز فرودگاه بيرجند

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB8074

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

12:45:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

آتا

TBZ5612

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

ایران ایر

IRA216

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

ایران ایر

IRA387

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB8075

تهران

پرواز كرد

1

1398-09-19 13:50

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

آتا

TBZ5611

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA386

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA217

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ