اطلاعات پرواز فرودگاه بيرجند

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:45

پارس ایر

PRS4402

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:55:00

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA216

تهران

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:50

ایران ایر

IRA387

مشهد

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:20

پارس ایر

PRS4403

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1

CRJ200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:45

ایران ایر

IRA386

مشهد

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA217

تهران

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
IRA
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی