اطلاعات پرواز فرودگاه بيرجند

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:45

آتا

TBZ5612

تهران

طبق برنامه | باطل شد

737-800

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

ایران ایر

IRA216

تهران

طبق برنامه

ATR-42-320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

ایران ایر

IRA387

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-320

۲ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:45

آتا

TBZ5611

تهران

باطل شد | باطل شد

737-200

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA386

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA217

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ