اطلاعات پرواز فرودگاه بيرجند

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 08:00

آتا

TBZ5612

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:40:00

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:55

ایران ایر

IRA216

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:10

ماهان

IRM1049

تهران

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

ایران ایر

IRA216

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 09:10

آتا

TBZ5611

تهران

پرواز كرد

2

1397-12-04 09:00

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA217

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ماهان

IRM1048

تهران

طبق برنامه

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:05

ایران ایر

IRA217

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ