اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:15

قشم ایر

QSM1216

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3317

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

آتا

TBZ5666

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

آسمان

IRC3750

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7105

تهران

باطل شد

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آسمان

IRC3736

مشهد

طبق برنامه

727

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

کاسپین

CPN6942

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

آسمان

IRC3818

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:00

قشم ایر

QSM1217

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3316

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

آتا

TBZ5665

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

آسمان

IRC3737

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

باطل شد

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC3751

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

کاسپین

CPN6943

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:35

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3819

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ