اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:45

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:20

زاگرس

IZG4129

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:00

پارس ایر

PRS4494

تهران

طبق برنامه

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:20

آتا

TBZ5665

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:25

پارس ایر

PRS4415

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:40

سپهران

SHI4366

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:45

آسمان

IRC861

تهران

پرواز كرد

5

1402-03-16 00:07

F100

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 00:25

سپهران

SHI4367

مشهد

پرواز كرد

4

1402-03-16 02:45

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:45

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:05

زاگرس

IZG4128

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:00

پارس ایر

PRS4414

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:20

آتا

TBZ5666

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:59

پارس ایر

PRS4495

تهران

طبق برنامه

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
PRS
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی