اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 14:00

ایران ايرتور

IRB8076

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

14:25:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB914

تهران

باطل شد

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:00

قشم

QSM1216

تهران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:00

تابان

TBN6201

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:15

زاگرس

IZG4029

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:30

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 08:35

آسمان

IRC3818

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA265

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

آسمان

IRC3750

تهران

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

قشم

QSM1216

تهران

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

ایران ایر

IRA3317

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:45

ایران ايرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

آسمان

IRC3822

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:40

ایران ایر

IRA357

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 15:00

ایران ايرتور

IRB8077

مشهد

پرواز كرد

5

1397-06-31 15:25

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:45

قشم

QSM1217

تهران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB915

تهران

باطل شد

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:20

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:00

زاگرس

IZG4028

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:59

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 09:10

آسمان

IRC3819

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

ایران ایر

IRA356

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

قشم

QSM1217

تهران

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ایران ایر

IRA3316

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:40

ایران ايرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

ایران ایر

IRA264

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

آسمان

IRC3751

تهران

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:59

آسمان

IRC3823

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ