اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 09:20

آسمان

IRC3750

تهران

طبق برنامه

B.727

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آسمان

IRC3736

مشهد

طبق برنامه

727

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3818

شیراز

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA265

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

آتا

TBZ5666

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1216

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ایران ایر

IRA357

مشهد

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:20

آسمان

IRC3737

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC3751

تهران

طبق برنامه

B.727

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3819

شیراز

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

ایران ایر

IRA356

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آتا

TBZ5665

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1217

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

ایران ایر

IRA264

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ