اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 22:30

تابان

TBN6201

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

23:10:00

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

آسمان

IRC3759

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

23:40:00

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 02:50

قشم

QSM1239

مشهد

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5657

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

کیش

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3750

تهران

طبق برنامه

737-800

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC3818

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

زاگرس

IZG4129

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5706

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC3736

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

زاگرس

IZG4127

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

قشم

QSM1216

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3749

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

تابان

TBN6201

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5658

مشهد

پرواز كرد

5

1397-04-26 22:52

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

زاگرس

IZG4028

تهران

پرواز كرد

2

1397-04-26 23:15

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

تابان

TBN6202

مشهد

پرواز كرد

5

1397-04-27 00:30

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:59

آسمان

IRC3823

شیراز

پرواز كرد

3, 3

1397-04-27 00:40

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:25

قشم

QSM1238

مشهد

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5658

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

کیش

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

آسمان

IRC3737

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

آسمان

IRC3819

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:25

زاگرس

IZG4128

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5707

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

آسمان

IRC3748

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:55

آسمان

IRC3751

تهران

طبق برنامه

737-800

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

قشم

QSM1217

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

زاگرس

IZG4126

مشهد

زمان جدید

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

تابان

TBN6202

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:59

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ