اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:00

وارش

VRH5882

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

01:10:00

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5666

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

وارش

VRH5874

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

زاگرس

IZG4129

مشهد

باطل شد

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

آتا

TBZ5648

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1216

تهران

باطل شد

ATR

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

قشم ایر

QSM1305

مشهد

طبق برنامه

100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

آتا

TBZ5714

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

کاسپین

CPN42

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:05

زاگرس

IZG4029

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB8076

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:40

وارش

VRH5883

مشهد

پرواز كرد

2

1398-04-04 02:05

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

آتا

TBZ5665

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

وارش

VRH5885

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4128

مشهد

باطل شد

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5648

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1217

تهران

باطل شد

100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1304

مشهد

طبق برنامه

ATR

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

F100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

آتا

TBZ5715

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN043

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB8077

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ تير ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ