اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:05

آسمان

IRC3818

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

23:05:00

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:35

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:00

قشم ایر

QSM1216

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3345

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:50

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1308

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:35

آسمان

IRC3819

شیراز

پرواز كرد

3

1399-07-07 23:37

100

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3344

شیراز

باطل شد

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1309

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3316

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1217

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ