اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 02:15

ایران ایرتور

IRB928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

ایران ایر

IRA265

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5666

مشهد

باطل شد

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

کاسپین

CPN6992

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

ایران ایر

IRA357

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4129

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کاسپین

CPN6942

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1216

تهران

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6203

مشهد

باطل شد

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB8076

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC3748

بندرعباس

باطل شد

F100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 03:15

ایران ایرتور

IRB929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ایران ایر

IRA356

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آتا

TBZ5665

مشهد

باطل شد

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

کاسپین

CPN6993

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA264

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

زاگرس

IZG4128

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

کاسپین

CPN6943

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

قشم ایر

QSM1217

تهران

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB8077

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

تابان

TBN6204

مشهد

باطل شد

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ