اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC3750

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

12:10:00

727

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN6993

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

14:10:00

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

زاگرس

IZG4129

مشهد

اعلام زمان ورود

16:00:00

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

آسمان

IRC3736

مشهد

طبق برنامه

727

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC3749

بندرعباس

باطل شد

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5714

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 00:30

کاسپین

CPN042

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:15

وارش

VRH5882

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:10

قشم ایر

QSM1239

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:30

آتا

TBZ5720

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

زاگرس

IZG4029

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

ایران ایر

IRA265

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:55

کاسپین

CPN6992

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB907

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

ایران ایر

IRA357

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

زاگرس

IZG4129

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1216

تهران

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5714

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6203

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB8076

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 13:00

آسمان

IRC3737

مشهد

پرواز كرد

3

1398-05-30 13:15

727

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN6992

مشهد

در حال سوار شدن

4

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4128

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

آسمان

IRC3751

تهران

طبق برنامه

727

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC3748

بندرعباس

باطل شد

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آتا

TBZ5715

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:30

کاسپین

CPN6989

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:15

وارش

VRH5883

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:50

قشم ایر

QSM1238

مشهد

طبق برنامه

f100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 03:20

آتا

TBZ5721

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

زاگرس

IZG4028

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:25

ایران ایر

IRA356

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:55

کاسپین

CPN6993

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB907

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA264

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4128

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

قشم ایر

QSM1217

تهران

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آتا

TBZ5715

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

تابان

TBN6204

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ