اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:10

آسمان

IRC3750

تهران

باطل شد

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3345

شیراز

طبق برنامه

09:25:00

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:40

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

تابان

TBN6201

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

قشم ایر

QSM1216

تهران

طبق برنامه

RJ100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB914

تهران

باطل شد

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3317

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:15

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:15

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:35

ایران ایر

IRA265

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

تابان

TBN6201

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:10

آسمان

IRC3818

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

قشم ایر

QSM1216

تهران

طبق برنامه

RJ100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:55

ایران ایر

IRA3317

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

کاسپین

CPN042

تهران

باطل شد

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:45

آسمان

IRC3751

تهران

باطل شد

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:20

کیش ایر

KIS7104

تهران

باطل شد

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3344

شیراز

دريافت كارت پرواز

1

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

تابان

TBN6202

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:45

قشم ایر

QSM1217

تهران

طبق برنامه

RJ100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:20

ایران ایرتور

IRB915

تهران

باطل شد

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3316

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:45

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ایران ایر

IRA264

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:15

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

تابان

TBN6202

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

آسمان

IRC3819

شیراز

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

قشم ایر

QSM1217

تهران

طبق برنامه

RJ100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA3316

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

کاسپین

CPN043

تهران

باطل شد

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ