اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

زاگرس

IZG4129

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:40

آتا

TBZ5648

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1216

تهران

باطل شد

ATR

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

قشم ایر

QSM1305

مشهد

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

زاگرس

IZG4029

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

کاسپین

CPN042

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB8076

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:10

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC3750

تهران

طبق برنامه

727

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC3818

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

آسمان

IRC3736

مشهد

طبق برنامه

727

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC3749

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

زاگرس

IZG4029

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

زاگرس

IZG4128

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

آتا

TBZ5647

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1217

تهران

باطل شد

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1304

مشهد

طبق برنامه

ATR

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN043

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

تابان

TBN6202

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB8077

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:40

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

ATR

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC3737

مشهد

طبق برنامه

727

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

آسمان

IRC3819

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

آسمان

IRC3751

تهران

طبق برنامه

727

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC3748

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ