اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 09:25

کیش

KIS7105

تهران

باطل شد

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

تابان

TBN6201

مشهد

باطل شد

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

کیش

KIS7172

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:50

ایران ايرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

قشم

QSM1216

تهران

طبق برنامه

RJ100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3317

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:25

کیش

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:35

قشم

QSM1305

مشهد

باطل شد

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:20

آسمان

IRC3750

تهران

طبق برنامه

737-800

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:15

تابان

TBN6201

مشهد

باطل شد

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:30

ایران ايرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:50

قشم

QSM1216

تهران

طبق برنامه

RJ100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:55

آسمان

IRC860

تهران

باطل شد

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:45

زاگرس

IZG4029

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:40

کاسپین

CPN042

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:55

آسمان

IRC3818

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:45

ایران ايرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 10:30

کیش

KIS7104

تهران

باطل شد

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

تابان

TBN6202

مشهد

باطل شد

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

کیش

KIS7173

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:55

ایران ایر

IRA264

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

ایران ايرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

قشم

QSM1217

تهران

طبق برنامه

RJ100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3316

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:30

کیش

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:15

قشم

QSM1304

مشهد

باطل شد

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:00

آسمان

IRC3751

تهران

طبق برنامه

737-800

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:15

تابان

TBN6202

مشهد

باطل شد

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:15

ایران ايرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:35

قشم

QSM1217

تهران

طبق برنامه

RJ100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:40

آسمان

IRC861

تهران

باطل شد

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

زاگرس

IZG4028

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:30

کاسپین

CPN043

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:30

آسمان

IRC3819

شیراز

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ