اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:40

کاسپین

CPN042

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:55:00

M83

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

ایران ایر

IRA3345

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:25

کیش

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:55

آسمان

IRC3818

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

تابان

TBN6201

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:25

ایران ايرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

ایران ايرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:55

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 22:30

کاسپین

CPN043

تهران

پرواز كرد

3, 4

1397-08-27 22:42

M83

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3344

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:25

کیش

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:25

آسمان

IRC3819

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

تابان

TBN6202

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

ایران ايرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ