اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5666

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

وارش

VRH5874

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

زاگرس

IZG4129

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB8076

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5648

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

سپهران

SHI4346

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

آتا

TBZ5714

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:05

زاگرس

IZG4029

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:10

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:30

آتا

TBZ5720

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:30

وارش

VRH5884

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:30

زاگرس

IZG4119

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

آسمان

IRC3818

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

آتا

TBZ5666

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC3750

تهران

طبق برنامه

727

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

زاگرس

IZG4129

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

آسمان

IRC3736

مشهد

طبق برنامه

727

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC3749

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5714

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4029

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:15

ایران ایرتور

IRB929

مشهد

پرواز كرد

5

1398-05-01 04:10

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 03:20

آتا

TBZ5721

مشهد

تاخیر

4

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

آتا

TBZ5665

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

وارش

VRH5885

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4128

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5647

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

آتا

TBZ5715

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

سپهران

SHI4347

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB8077

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:40

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:20

آتا

TBZ5721

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:30

وارش

VRH5875

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

زاگرس

IZG4118

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

آسمان

IRC3819

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ5665

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC3737

مشهد

طبق برنامه

727

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4128

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

آسمان

IRC3751

تهران

طبق برنامه

727

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC3748

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آتا

TBZ5715

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ