اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:20

کارون

KRU2622

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

00:50:00

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1300

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

کارون

KRU2614

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

ماهان

IRM4524

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:20

کارون

KRU2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

تابان

TBN6245

تهران

طبق برنامه

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ایران ایر

IRA311

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کاسپین

CPN012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3479

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA333

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7130

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

وارش

VRH5852

تهران

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کارون

KRU2600

تهران

طبق برنامه

f100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

کارون

KRU2620

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

ایران ایر

IRA3471

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

قشم ایر

QSM1212

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

کارون

KRU2600

تهران

طبق برنامه

f100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کارون

KRU2538

سیری

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

تابان

TBN6213

مشهد

طبق برنامه

md83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

تابان

TBN6275

تهران

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA311

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کارون

KRU2652

تبریز

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

کارون

KRU2618

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

تابان

TBN6245

تهران

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3307

یزد

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

سپهران

SHI4348

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2604

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

ایران ایر

IRA290

تبریز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

f100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:20

کارون

KRU2615

تهران

دريافت كارت پرواز

6

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

کارون

KRU2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

ماهان

IRM4525

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

کارون

KRU2621

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

ایران ایر

IRA332

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

تابان

TBN6246

تهران

طبق برنامه

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3478

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7131

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

وارش

VRH5853

تهران

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کارون

KRU2601

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:25

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

کارون

KRU2601

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

قشم ایر

QSM1213

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

کارون

KRU2539

سیری

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

آسمان

IRC836

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3470

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

کارون

KRU2653

تبریز

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

تابان

TBN6214

مشهد

طبق برنامه

md83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

تابان

TBN6276

تهران

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایر

IRA291

تبریز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کارون

KRU2605

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

کارون

KRU2619

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

تابان

TBN6246

تهران

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3306

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

سپهران

SHI4349

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

f100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:05

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ