اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:00

ایران ایر

IRA419

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

22:10:00

f100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:15

کارون

KRU2616

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

22:15:00

100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB954

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

23:10:00

MD83

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 00:30

کارون

KRU2670

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

00:50:00

f100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:25

ایران ایر

IRA311

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:20

وارش

VRH5852

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:35

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:35

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:25

کارون

KRU2616

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:35

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:10

ایران ایر

IRA290

تبریز

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:15

کارون

KRU2612

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3479

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:45

کارون

KRU2630

بندرعباس

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:20

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

f100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:05

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:45

کاسپین

CPN6970

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:15

آسمان

IRC3975

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:40

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:10

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:40

زاگرس

IZG4009

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:00

تابان

TBN6245

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:05

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:55

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:55

کارون

KRU2618

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:05

سپهران

SHI4348

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:00

کارون

KRU2671

شیراز

پرواز كرد

11

1399-07-07 22:07

100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:00

تابان

TBN6246

تهران

پرواز كرد

2

1399-07-07 22:03

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA418

تهران

پرواز كرد

7

1399-07-07 23:25

100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:50

کارون

KRU2617

تهران

پرواز كرد

4

1399-07-07 23:03

100

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB955

مشهد

پرواز كرد

10

1399-07-08 00:07

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2617

تهران

طبق برنامه

11

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:10

ایران ایر

IRA291

تبریز

طبق برنامه

7

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:20

وارش

VRH5853

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:35

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

RJ85

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:05

کارون

KRU2631

بندرعباس

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:30

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:55

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:10

کارون

KRU2613

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3478

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:50

آسمان

IRC3974

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:20

کارون

KRU2619

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:50

زاگرس

IZG4008

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:00

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:45

کاسپین

CPN6971

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:45

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:10

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:00

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:30

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:35

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

f100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6246

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:30

کارون

KRU2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:00

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:59

سپهران

SHI4349

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:30

ایران ایر

IRA5383

کویت

طبق برنامه

100

۷ مهر ۱۳۹۹