اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 16:45

قشم ایر

QSM1300

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:00:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:10

آتا

TBZ5683

تهران

نشست

17:05:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:50

آتا

TBZ5641

مشهد

نشست

18:10:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:25

ایران ایر

IRA3497

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

18:40:00

ATR-72

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

کارون

KRU2622

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

18:45:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:05

ایران ایر

IRA290

تبریز

طبق برنامه

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

زاگرس

IZG4013

تهران

در حال نشستن

21:05:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2616

تهران

طبق برنامه

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

کارون

KRU2630

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:10

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:15

VRS

VRS5852

تهران

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:20

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:40

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1212

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:50

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:50

کاسپین

CPN6966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

IRG

IRG2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

IRG

IRG2550

خارگ

طبق برنامه

F-27-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:25

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:45

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

آتا

TBZ5683

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

IRG

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:25

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

آسمان

IRC3975

ساری

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

VRS

VRS5850

تهران

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

ایران ایر

IRA419

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:25

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

IRG

IRG2604

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA291

تبریز

پرواز كرد

7

1398-03-05 17:35

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:25

زاگرس

IZG4020

تهران

پرواز كرد

3

1398-03-05 18:10

MDC-DC-9-40

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:25

قشم ایر

QSM1301

تهران

پرواز كرد

10

1398-03-05 17:45

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

آتا

TBZ5684

تهران

پرواز كرد

6

1398-03-05 18:15

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:50

آتا

TBZ5640

مشهد

پرواز كرد

4

1398-03-05 19:05

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

ایران ایر

IRA3496

رشت

پرواز كرد

7

1398-03-05 19:15

ATR-72

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

کارون

KRU2631

بندرعباس

پرواز كرد

10

1398-03-05 19:35

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

ایران ایر

IRA310

تهران

دريافت كارت پرواز

7

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:10

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:15

کارون

KRU2617

تهران

طبق برنامه

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:30

IRG

IRG2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:15

کاسپین

CPN6967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

VRS

VRS5853

تهران

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

IRG

IRG2551

خارگ

طبق برنامه

F-27-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:40

آسمان

IRC836

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:25

قشم ایر

QSM1213

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:50

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

737-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

IRG

IRG2605

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

آسمان

IRC3974

ساری

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:50

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

IRG

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:55

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:30

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

VRS

VRS5851

تهران

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

ایران ایر

IRA418

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:10

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 19:20

قشم ایر

QSM2253

دبی

باطل شد

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 20:00

قشم ایر

QSM2252

دبی

باطل شد

100

۵ خرداد ۱۳۹۸