اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:30

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:55

قشم

QSM1212

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

کارون

IRG2600

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3387

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:20

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

زاگرس

IZG4095

کیش

طبق برنامه

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:10

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:50

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

کارون

IRG2652

تبریز

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:05

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

کارون

IRG2624

اصفهان

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:50

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3398

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

ایران ایر

IRA419

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:50

کارون

IRG2604

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

کارون

IRG2616

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:40

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:50

قشم

QSM1212

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:10

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:50

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:20

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:20

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:25

وارش

VRS5845

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:00

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:50

کارون

IRG2538

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:00

آتا

TBZ5683

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:55

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:20

ایران ایر

IRA431

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:30

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:15

کارون

IRG2632

رشت

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:00

کیش

KIS7031

تهران

طبق برنامه

737-100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:25

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:50

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:15

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

آسمان

IRC3975

ساری

طبق برنامه

737-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:30

کارون

IRG2616

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کارون

IRG2630

بندرعباس

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:00

کارون

IRG2601

تهران

دريافت كارت پرواز

10, 11

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:55

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

قشم

QSM1213

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3386

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:15

کارون

IRG2653

تبریز

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

زاگرس

IZG4094

کیش

طبق برنامه

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

آسمان

IRC836

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:25

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

کارون

IRG2625

اصفهان

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:10

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

کارون

IRG2605

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3462

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

ایران ایر

IRA418

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:25

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:45

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:00

کارون

IRG2539

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:10

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:35

قشم

QSM1213

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:55

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:40

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:00

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:15

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:30

وارش

VRS5844

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-10-10

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:05

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:30

کارون

IRG2633

رشت

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:50

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:40

آسمان

IRC3974

ساری

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:20

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:00

کارون

IRG2631

بندرعباس

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:15

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:20

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:50

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ایران ایر

IRA430

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:20

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:00

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 02:35

ترکیش

THY897

استانبول

انجام امور بازرسی

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:15

ایران ایر

IRA673

کویت

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷