اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 15:15

کارون

KRU2666

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

1

17:00:00

MDC-DC-9-50

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4021

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

16:00:00

A320

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:15

کارون

KRU2618

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:00:00

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA413

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

17:30:00

AB3

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:20

وارش

VRH5852

تهران

نشست

17:40:00

B737

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

17:15:00

MDC-DC-9-50

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3307

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

17:10:00

ATR-42-400

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:35

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:55

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:55

سپهران

SHI4348

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 05:50

ایران ایر

IRA311

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:20

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-50

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:55

ایران ایر

IRA433

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:35

کاسپین

CPN6970

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-50

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:10

ایران ایر

IRA431

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:45

کارون

KRU2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:20

وارش

VRH5852

تهران

طبق برنامه

B737

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:30

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-50

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:00

کارون

KRU2632

رشت

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:20

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

f100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:00

زاگرس

IZG4009

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:15

کارون

KRU2616

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:35

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:00

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:15

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:15

آسمان

IRC3975

ساری

طبق برنامه

f100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:45

کارون

KRU2630

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 23:00

کارون

KRU2606

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:00

زاگرس

IZG4020

تهران

پرواز كرد

3

1399-04-19 17:10

A320

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:05

ایران ایر

IRA412

تهران

پرواز كرد

7

1399-04-19 19:45

AB3

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:15

کارون

KRU2623

اصفهان

پرواز كرد

11

1399-04-19 18:50

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:20

زاگرس

IZG4112

مشهد

پرواز كرد

2

1399-04-19 18:20

MDC-DC-9-50

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:20

وارش

VRH5853

تهران

پرواز كرد

3

1399-04-19 18:35

MDC-DC-9-50

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3306

یزد

پرواز كرد

8

1399-04-19 18:40

ATR-72

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-50

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:05

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:55

سپهران

SHI4348

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-50

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 06:25

ایران ایر

IRA432

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:20

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:30

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:15

کارون

KRU2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:35

کاسپین

CPN6971

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-50

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA430

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:00

کارون

KRU2633

رشت

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:15

زاگرس

IZG4008

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:30

کارون

KRU2617

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:55

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:15

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-50

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:15

وارش

VRH5853

تهران

طبق برنامه

B737

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:50

آسمان

IRC3974

ساری

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:00

کارون

KRU2631

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:00

کارون

KRU2607

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:25

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:50

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:00

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:45

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

f100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ