اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:40

کارون

KRU2604

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

00:45:00

100

۲۰ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

کیش ایر

KIS7031

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 06:40

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 06:45

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 06:50

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:35

ایران ایر

IRA431

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

کارون

KRU2616

تهران

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

آسمان

IRC3896

خارگ

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:20

کاسپین

CPN6966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:35

ایران ایر

IRA290

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

کارون

KRU2630

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

وارش

VRH5845

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

کاسپین

CPN012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

کارون

KRU2620

تهران

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

کارون

KRU2618

تهران

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

f100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB989

تهران

پرواز كرد

11

1398-08-20 23:00

MD82

۲۰ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

کارون

KRU2617

تهران

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:35

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:40

کاسپین

CPN6967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:20

ایران ایر

IRA291

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

کارون

KRU2631

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

آسمان

IRC3897

خارگ

طبق برنامه

ATR-72

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

ایران ایر

IRA430

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:40

کیش ایر

KIS7030

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

کارون

KRU2619

تهران

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

وارش

VRH5844

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

کاسپین

CPN013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

کارون

KRU2621

تهران

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

کارون

KRU2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:59

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

f100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:40

کیش ایر

KIS6085

دبی

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ