اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:15

وارش

VRH5816

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

03:50:00

737-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 04:00

زاگرس

IZG4123

مشهد

نشست

04:05:00

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

06:10:00

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:20

کاسپین

CPN020

تهران

نشست

06:30:00

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:25

زاگرس

IZG4017

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

06:20:00

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

وارش

VRH5852

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

کیش ایر

KIS7031

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:50

ایران ایرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

کارون

KRU2616

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

آتا

TBZ5719

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB8078

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

آسمان

IRC3896

خارگ

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

کاسپین

CPN6966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

کارون

KRU2632

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

کاسپین

CPN012

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

زاگرس

IZG013

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

آتا

TBZ5669

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3471

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

کارون

KRU2620

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

کارون

KRU2618

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:00

کارون

KRU2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:15

وارش

VRH5816

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

ایران ایرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ5719

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

تابان

TBN6245

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3307

یزد

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

کاسپین

CPN6912

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

ماهان

IRM4524

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

کاسپین

CPN6917

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

قشم ایر

QSM1300

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

ایران ایر

IRA311

تهران

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

آتا

TBZ5669

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA333

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7130

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کارون

KRU2600

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

کارون

KRU2620

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 04:15

وارش

VRH5853

تهران

پرواز كرد

3

1398-05-01 04:40

737-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:00

زاگرس

IZG4122

مشهد

پرواز كرد

2

1398-05-01 05:05

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

کارون

KRU2617

تهران

آماده پرواز

10

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

5

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

کاسپین

CPN6967

مشهد

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

4

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

3

MDC-DC-9-40

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

وارش

VRH5817

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

کارون

KRU2633

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

آتا

TBZ5718

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB8079

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

آسمان

IRC3897

خارگ

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:25

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:40

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

کیش ایر

KIS7030

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

کارون

KRU2619

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN013

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

آتا

TBZ5670

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3470

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

کارون

KRU2621

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

کارون

KRU2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:15

وارش

VRH5853

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:20

کارون

KRU2615

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

کاسپین

CPN6916

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

آتا

TBZ5718

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

تابان

TBN6246

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3306

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

ماهان

IRM4525

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

کاسپین

CPN6913

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

قشم ایر

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA332

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5670

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7131

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

کارون

KRU2601

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 13:10

کیش ایر

KIS6085

دبی

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

قشم ایر

QSM2253

دبی

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:00

کیش ایر

KIS6084

دبی

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

قشم ایر

QSM2252

دبی

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸