اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:50

آسمان

IRC3890

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

11:40:00

ATR-42-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:30

آتا

TBZ5728

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

12:40:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:30

کارون

IRG2620

تهران

نشست

14:30:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:00

کارون

IRG2574

شیراز

اعلام ورود

16:00:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:00

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

727-100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:10

کارون

IRG2530

کیش

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:20

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:30

کارون

IRG2614

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:55

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:50

ایران ایر

IRA403

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:55

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

A500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:25

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:55

کارون

IRG2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 01:45

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:55

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA411

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

ایران ايرتور

IRB8052

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:55

قشم

QSM1210

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:00

تابان

TBN6213

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:15

ماهان

IRM4564

عسلویه

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

تابان

TBN6245

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:25

کاسپین

CPN042

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:05

ماهان

IRM4524

خارک

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:55

کاسپین

CPN6910

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA311

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:40

آسمان

IRC3871

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

قشم

QSM1300

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

کاسپین

CPN6912

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

تابان

TBN6275

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ایران ایر

IRA290

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

آسمان

IRC3828

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:55

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:10

آسمان

IRC836

مشهد

پرواز كرد

12

1397-06-31 13:15

A-310-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:20

آسمان

IRC3891

شیراز

پرواز كرد

11

1397-06-31 12:30

ATR-42-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آتا

TBZ5729

تهران

پرواز كرد

3

1397-06-31 13:30

MDC-DC-9-40

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:00

کارون

IRG2531

کیش

پرواز كرد

10, 11

1397-06-31 15:05

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:30

کارون

IRG2615

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:50

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:20

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:15

کارون

IRG2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:15

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:25

ایران ایر

IRA430

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

A500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 06:45

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:35

قشم

QSM1211

تهران

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

ماهان

IRM4565

عسلویه

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

تابان

TBN6246

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

کاسپین

CPN043

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC3870

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:40

ماهان

IRM4525

خارک

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

کاسپین

CPN6911

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA291

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

قشم

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

کاسپین

CPN6913

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

آسمان

IRC3746

یزد

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

تابان

TBN6276

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:59

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 09:30

آسمان

IRC528

کویت

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مهر ۱۳۹۷