اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:40

زاگرس

IZG4021

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:00:00

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

کاسپین

CPN012

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:50:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

آسمان

IRC3890

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

17:15:00

ATR-42-400

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

18:30:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

آتا

TBZ5671

تهران

تاخیر

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5669

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3471

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

کارون

KRU2618

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:00

کارون

KRU2622

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

وارش

VRH5852

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3307

یزد

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

ماهان

IRM4524

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3461

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

وارش

VRH5816

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

قشم ایر

QSM1300

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

ایران ایر

IRA311

تهران

طبق برنامه

MD80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB8078

مشهد

طبق برنامه

md83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

کاسپین

CPN012

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA333

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کارون

KRU2600

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کارون

KRU2620

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7130

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:40

زاگرس

IZG4020

تهران

پرواز كرد

3

1398-06-26 17:55

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC3891

شیراز

پرواز كرد

12

1398-06-26 18:05

ATR-42-400

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN013

تهران

پرواز كرد

4

1398-06-26 18:50

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

آماده پرواز

11

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5672

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:45

6

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3470

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

آتا

TBZ5670

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

کارون

KRU2621

تهران

باطل شد

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

کارون

KRU2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

وارش

VRH5817

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کارون

KRU2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3306

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

ماهان

IRM4525

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

وارش

VRH5853

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

قشم ایر

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA332

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کاسپین

CPN013

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه

MD80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کارون

KRU2601

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB8079

مشهد

طبق برنامه

md83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:59

کیش ایر

KIS7131

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ