اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:45

آسمان

IRC3873

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

21:40:00

ATR-42-400

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

کارون

IRG2630

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

22:45:00

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

00:15:00

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ایران ایر

IRA290

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

21:30:00

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

کارون

IRG2618

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

01:00:00

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:15

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:25

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

کارون

IRG2546

خارک

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

قشم

QSM1212

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

کیش

KIS7130

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

کارون

IRG2550

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

کارون

IRG2554

لامرد

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

آتا

TBZ5683

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

ایران ایر

IRA3387

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:25

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

کارون

IRG2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:05

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC3975

ساری

طبق برنامه

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

کارون

IRG2604

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:45

کاسپین

CPN019

تهران

پرواز كرد

4

1397-08-27 21:57

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

زاگرس

IZG4012

تهران

پرواز كرد

9

1397-08-27 22:02

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

آسمان

IRC3827

شیراز

پرواز كرد

12

1397-08-27 22:43

ATR-42-400

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

ایران ایر

IRA310

تهران

پرواز كرد

7

1397-08-27 22:45

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

کارون

IRG2617

تهران

پرواز كرد

10, 11

1397-08-27 23:15

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

پرواز كرد

6

1397-08-28 01:20

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:15

کارون

IRG2547

خارک

طبق برنامه

10, 11

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:25

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

کارون

IRG2551

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:25

قشم

QSM1213

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:20

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

کیش

KIS7131

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:10

آسمان

IRC836

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

کارون

IRG2555

لامرد

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:20

کارون

IRG2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:55

آسمان

IRC3974

ساری

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3462

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:40

کارون

IRG2605

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 02:35

ترکیش

THY897

استانبول

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

کارون

IRG5500

دبی

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷