اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:30

کارون

IRG2618

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

22:05:00

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

زاگرس

IZG4013

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

22:05:00

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

ایران ایر

IRA419

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

22:00:00

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

ایران ايرتور

IRB988

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

22:50:00

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

آسمان

IRC3890

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

23:30:00

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:15

کیش

KIS7182

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:40

کارون

IRG2632

رشت

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:45

ایران ايرتور

IRB8052

مشهد

اعلام ورود

01:50:00

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

زاگرس

IZG4123

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

کارون

IRG2616

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:40

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

ماهان

IRM4524

خارک

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

ایران ایر

IRA413

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:55

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:05

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

کارون

IRG2557

عسلویه

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

آتا

TBZ5718

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

قشم

QSM1300

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

کارون

IRG2612

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN042

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

کارون

IRG2614

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3387

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5671

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

ایران ایر

IRA419

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5726

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

کیش

KIS7130

کیش

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کارون

IRG2630

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:15

کارون

IRG2621

تهران

پرواز كرد

10, 11

1397-04-26 21:50

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC833

تهران

پرواز كرد

12

1397-04-26 22:10

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کاسپین

CPN019

تهران

پرواز كرد

3

1397-04-26 22:15

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5727

مشهد

پرواز كرد

2

1397-04-26 22:25

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

کارون

IRG2633

رشت

پرواز كرد

10, 11

1397-04-26 23:10

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4012

تهران

پرواز كرد

9

1397-04-26 23:15

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

آسمان

IRC3891

شیراز

پرواز كرد

12

1397-04-26 22:50

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA418

تهران

پرواز كرد

7

1397-04-26 22:50

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

پرواز كرد

4

1397-04-27 23:15

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:30

زاگرس

IZG4112

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1397-04-27 00:40

MDC-DC-9-40

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 02:25

کیش

KIS7183

مشهد

دريافت كارت پرواز

9, 10

MDC-DC-9-40

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 02:45

ایران ايرتور

IRB8053

مشهد

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:10

کارون

IRG2615

تهران

طبق برنامه

10, 11

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

زاگرس

IZG4122

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

کارون

IRG2556

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:25

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

ماهان

IRM4525

خارک

طبق برنامه

146-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

ایران ایر

IRA412

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

قشم

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ5719

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

کاسپین

CPN043

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

کارون

IRG2613

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

کارون

IRG2631

بندرعباس

طبق برنامه

737-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3386

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA418

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

آتا

TBZ5672

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5727

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کیش

KIS7131

کیش

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ