اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

06:25:00

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

زاگرس

IZG4017

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

06:10:00

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:05

کاسپین

CPN020

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:20:00

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:10

آتا

TBZ5627

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:10:00

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

قشم

QSM1210

تهران

اعلام ورود

09:20:00

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3307

یزد

اعلام ورود

10:05:00

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:15

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:05

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

کارون

IRG2594

لاوان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

کارون

IRG2530

کیش

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:25

آتا

TBZ5683

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:40

کارون

IRG2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

قشم

QSM1300

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:15

کارون

IRG2616

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ایران ايرتور

IRB8078

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کارون

IRG2614

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:30

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:15

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:55

قشم

QSM1210

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:15

ماهان

IRM4564

عسلویه

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:20

آتا

TBZ5671

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:05

ماهان

IRM4524

خارک

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

قشم

QSM1300

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:05

ایران ایر

IRA311

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:25

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

کارون

IRG2616

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

کارون

IRG2606

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

کیش

KIS7130

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

کارون

IRG2630

بندرعباس

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ایران ایر

IRA290

تبریز

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

کارون

IRG2604

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 06:45

کارون

IRG2595

لاوان

پرواز كرد

10

1397-12-04 06:45

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

پرواز كرد

5

1397-12-04 07:25

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

پرواز كرد

9

1397-12-04 07:30

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:55

کاسپین

CPN021

تهران

پرواز كرد

4

1397-12-04 08:00

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:10

آتا

TBZ5640

مشهد

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

2

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:10

قشم

QSM1211

تهران

دريافت كارت پرواز

7

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3306

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:00

کارون

IRG2531

کیش

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

آسمان

IRC836

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:15

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کارون

IRG2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

کارون

IRG2615

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:45

قشم

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:20

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:15

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:20

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:00

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:30

ایران ايرتور

IRB8079

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:59

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:15

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:35

قشم

QSM1211

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

RJ85

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:05

آتا

TBZ5672

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

ماهان

IRM4565

عسلویه

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:40

ماهان

IRM4525

خارک

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:25

قشم

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

ایران ایر

IRA291

تبریز

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:15

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

کارون

IRG2631

بندرعباس

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

کیش

KIS7131

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ