اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:00

ایران ايرتور

IRB8052

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

08:55:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM4562

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

08:35:00

A500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3387

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

آتا

TBZ5627

تهران

نشست

09:15:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:10

آسمان

IRC830

تهران

نشست | پایان دریافت بار

11:30:00

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

آتا

TBZ5730

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

کارون

IRG2550

خارک

اعلام ورود

13:10:00

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4021

تهران

باطل شد

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB8078

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

آتا

TBZ5732

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کارون

IRG2618

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

ایران ایر

IRA419

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

A500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:40

کارون

IRG2632

رشت

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:45

کیش

KIS7182

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:45

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 02:45

کیش

KIS7183

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:55

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

زاگرس

IZG4123

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

آتا

TBZ5728

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

A500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

ایران ايرتور

IRB8052

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:40

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

تابان

TBN6213

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

تابان

TBN6245

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

ماهان

IRM4524

خارک

طبق برنامه

A500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

ایران ایر

IRA413

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:55

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5730

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

کاسپین

CPN6970

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

آسمان

IRC3733

عسلویه

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

قشم

QSM1300

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:35

آسمان

IRC3871

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

آسمان

IRC834

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

کاسپین

CPN042

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

تابان

TBN6275

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3387

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

ایران ایر

IRA419

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

آتا

TBZ5732

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:30

قشم

QSM1213

تهران

پرواز كرد

7

1397-05-30 09:45

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:45

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

پرواز كرد

8

1397-05-30 09:55

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

ایران ايرتور

IRB8053

مشهد

پرواز كرد

4

1397-05-30 10:05

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

پرواز كرد

5

1397-05-30 10:00

A500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:25

آتا

TBZ5640

مشهد

پرواز كرد

2

1397-05-30 10:30

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:10

آسمان

IRC831

تهران

پرواز كرد

12

1397-05-30 12:20

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:30

آتا

TBZ5729

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

2

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

زاگرس

IZG4020

تهران

باطل شد

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

ایران ايرتور

IRB8079

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

ایران ایر

IRA3386

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

آتا

TBZ5733

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

کارون

IRG2633

رشت

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA418

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

A500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:30

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:20

کارون

IRG2615

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:45

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

زاگرس

IZG4122

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

آتا

TBZ5731

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

ایران ايرتور

IRB8053

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

کارون

IRG2556

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:25

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

تابان

TBN6214

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

تابان

TBN6246

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

ماهان

IRM4525

خارک

طبق برنامه

146-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC3732

عسلویه

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

ایران ایر

IRA412

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC3870

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

آتا

TBZ5729

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN6971

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

قشم

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

کاسپین

CPN043

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC835

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

آسمان

IRC3746

یزد

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

کارون

IRG2613

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

کارون

IRG2631

بندرعباس

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3386

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

تابان

TBN6276

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA418

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5733

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

کارون

IRG2515

مشهد

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:59

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ