اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

اعلام ورود

06:15:00

A-310-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 06:20

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 06:25

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 06:50

وارش

VRS5852

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

کیش

KIS7031

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:50

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

قشم

QSM1212

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

تابان

TBN6245

تهران

باطل شد

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

کاسپین

CPN6966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:55

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:35

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

کارون

IRG2550

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

وارش

VRS5845

کیش

طبق برنامه

M83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

آتا

TBZ5671

تهران

باطل شد

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5635

تهران

باطل شد

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3471

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

وارش

VRS5850

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

کارون

IRG2618

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:00

کارون

IRG2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

تابان

TBN6245

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3307

یزد

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

کاسپین

CPN6912

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

ماهان

IRM4524

خارک

طبق برنامه

BAE146

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

آتا

TBZ5671

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

کاسپین

CPN6917

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3497

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آتا

TBZ5683

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

قشم

QSM1300

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

کیش

KIS7130

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کارون

IRG2600

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:15

کارون

IRG2617

تهران

دريافت كارت پرواز

10

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

کارون

IRG2551

خارک

دريافت كارت پرواز

11

F-27-500

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

کاسپین

CPN6967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:50

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

وارش

VRS5853

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

قشم

QSM1213

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:40

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:50

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:25

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

وارش

VRS5844

کیش

طبق برنامه

M83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

کیش

KIS7030

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

تهران

باطل شد

737-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3470

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

وارش

VRS5851

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

کارون

IRG2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:20

کارون

IRG2615

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

کاسپین

CPN6916

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

تابان

TBN6246

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3306

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

ماهان

IRM4525

خارک

طبق برنامه

BAE146

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

کاسپین

CPN6913

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5672

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

قشم

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3496

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کیش

KIS7131

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

کارون

IRG2601

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:55

کیش

KIS6084

دبی

طبق برنامه

M83

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

قشم

QSM2252

دبی

باطل شد

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸