اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:20

کارون

KRU2622

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

11:45:00

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3461

مشهد

نشست

11:25:00

MDC-DC-3

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

قشم ایر

QSM1300

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

ایران ایر

IRA311

تهران

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB8078

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کاسپین

CPN012

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

آتا

TBZ5669

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA333

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7130

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کارون

KRU2600

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کارون

KRU2620

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 03:15

وارش

VRH5816

مشهد

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 04:00

زاگرس

IZG4123

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

وارش

VRH5852

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5719

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

کارون

KRU2600

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3387

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کارون

KRU2538

سیری

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

کاسپین

CPN6966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

کارون

KRU2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

وارش

VRH5850

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کارون

KRU2652

تبریز

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

کارون

KRU2618

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1212

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2604

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

ایران ایر

IRA419

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

سپهران

SHI4348

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:00

آتا

TBZ5718

مشهد

پرواز كرد

11

1398-05-30 11:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3306

یزد

پرواز كرد

7, 8

1398-05-30 11:25

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

ماهان

IRM4525

خارگ

پرواز كرد

5

1398-05-30 11:25

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

پرواز كرد

7

1398-05-30 12:17

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

کارون

KRU2621

تهران

پرواز كرد

5

1398-05-30 12:38

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

قشم ایر

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA332

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

آسمان

IRC3827

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB989

تهران

تاخیر - 23:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN013

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5670

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7131

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کارون

KRU2601

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB8079

مشهد

تاخیر - 03:00

MDC-DC-3

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 04:15

وارش

VRH5853

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

زاگرس

IZG4122

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

کارون

KRU2601

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

آسمان

IRC836

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

وارش

VRH5817

مشهد

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

کارون

KRU2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آتا

TBZ5718

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3386

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

کارون

KRU2539

سیری

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

کارون

KRU2653

تبریز

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

وارش

VRH5851

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

کاسپین

CPN6967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کارون

KRU2605

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

کارون

KRU2619

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1213

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ایران ایر

IRA418

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

سپهران

SHI4349

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:05

ایران ایر

IRA1525

جده

نشست

11:40:00

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA1511

جده

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:05

ایران ایر

IRA1517

جده

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ