اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:50

قشم

QSM1212

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:10

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:50

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:00

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:20

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:00

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:15

وارش

VRS5845

کیش

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:50

کارون

IRG2538

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:00

آتا

TBZ5683

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:20

ایران ایر

IRA431

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:05

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:00

کاسپین

CPN6966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:15

کارون

IRG2632

رشت

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:25

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:15

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:45

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:00

آسمان

IRC3975

ساری

طبق برنامه

737-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:30

کارون

IRG2616

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کارون

IRG2630

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:05

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

A500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:10

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

قشم

QSM1210

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3307

یزد

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:10

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:05

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

کارون

IRG2594

لاوان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:25

آتا

TBZ5683

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:40

کارون

IRG2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

قشم

QSM1300

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:45

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:15

کارون

IRG2616

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کارون

IRG2614

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:00

کارون

IRG2539

جزیره سیری

طبق برنامه

10

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:35

قشم

QSM1213

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:55

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:40

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:00

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:55

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

737-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:15

وارش

VRS5844

کیش

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:15

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:30

کارون

IRG2633

رشت

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:50

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:35

آسمان

IRC3974

ساری

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:50

کاسپین

CPN6967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

کارون

IRG2631

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:15

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:20

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ایران ایر

IRA430

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:30

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:45

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:00

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:45

کارون

IRG2595

لاوان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:55

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:10

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:10

قشم

QSM1211

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3306

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:10

آسمان

IRC836

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:15

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کارون

IRG2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

کارون

IRG2615

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:20

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:45

قشم

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:20

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:15

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:15

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:00

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 18:15

ایران ایر

IRA673

کویت

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷