اطلاعات پرواز فرودگاه لارستان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:20

ایران ایر

IRA326

تهران

طبق برنامه

A321

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:25

ایران ایر

IRA327

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:00

العربیه

ABY217

شارجه

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

ایران ایر

IRA674

کویت

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

فلای دبی

FDB267

دبی

طبق برنامه

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:00

ایران ایر

IRA675

کویت

دريافت كارت پرواز

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

العربیه

ABY218

شارجه

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:50

فلای دبی

FDB268

دبی

طبق برنامه

737-600

۱ مرداد ۱۳۹۸