اطلاعات پرواز فرودگاه لارستان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:50

ایران ایر

IRA326

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 13:40

ایران ایر

IRA327

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 10:00

العربیه

ABY217

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:10

فلای دبی

FDB267

دبی

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:40

ایران ایر

IRA674

کویت

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:35

ایران ایر

IRA675

کویت

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

العربیه

ABY218

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

فلای دبی

FDB268

دبی

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸