اطلاعات پرواز فرودگاه لارستان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 08:50

ایران ایر

IRA326

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

نفت

IRG2559

اهواز

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 12:50

ایران ایر

IRA

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:55

ایران ایر

IRA395

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

نفت

IRG2558

اهواز

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 11:30

کیش

KIS6011

دبی

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA684

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:40

ایران ایر

IRA685

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

کیش

KIS6010

دبی

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷