اطلاعات پرواز فرودگاه خرم آباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:05

ایران ایر

IRA321

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM1008

تهران

طبق برنامه

146-100

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:30

تابان

TBN6219

مشهد

باطل شد

RJ85

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:15

ماهان

IRM1008

تهران

طبق برنامه

146-100

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 12:10

ایران ایر

IRA320

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM1007

تهران

طبق برنامه

146-100

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:30

تابان

TBN6220

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:15

ماهان

IRM1007

تهران

طبق برنامه

146-100

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ