اطلاعات پرواز فرودگاه خرم آباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM1008

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

146-100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

تابان

TBN6219

مشهد

باطل شد

RJ85

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1006

تهران

باطل شد

146-100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:00

ماهان

IRM1008

تهران

طبق برنامه

146-100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:00

ماهان

IRM1007

تهران

پرواز كرد

2

146-100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ماهان

IRM1005

تهران

باطل شد

146-100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:00

ماهان

IRM1007

تهران

طبق برنامه

146-100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ