اطلاعات پرواز فرودگاه خرم آباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:30

تابان

TBN6219

مشهد

باطل شد

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ماهان

IRM1006

تهران

باطل شد

146-100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:15

ماهان

IRM1008

تهران

طبق برنامه

146-100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:35

ایران ایر

IRA321

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:30

تابان

TBN6220

مشهد

باطل شد

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:30

ماهان

IRM1005

تهران

باطل شد

146-100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:00

ماهان

IRM1007

تهران

طبق برنامه

146-100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:10

ایران ایر

IRA320

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ