اطلاعات پرواز فرودگاه شاهرود

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:40

ایران ایر

IRA3308

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:45

ایران ایر

IRA3395

مشهد

باطل شد

ATR-72-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

کیش ایر

KIS7114

كيش

باطل شد

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 10:30

ایران ایر

IRA3394

مشهد

باطل شد

ATR-72-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3309

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7115

كيش

باطل شد

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ