اطلاعات پرواز فرودگاه بجنورد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3412

تهران

طبق برنامه | پایان دریافت بار

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC816

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3412

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3413

تهران

پرواز كرد

1398-09-19 14:50

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

آسمان

IRC817

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3413

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸