اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:00

آتا

TBZ5709

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

05:25:00

M83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:45

کاسپین

CPN038

تهران

اعلام ورود

06:45:00

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

ماهان

IRM4562

کرمان

اعلام ورود

06:55:00

146-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

آسمان

IRC846

تهران

اعلام ورود

07:20:00

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:20

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

146-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3477

لامرد

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

آسمان

IRC3995

خارک

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

آسمان

IRC3859

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

ایران ایر

IRA424

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

آتا

TBZ5705

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

آتا

TBZ5702

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

وارش

VRH5838

مشهد

باطل شد

737-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:35

آسمان

IRC3851

مشهد

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:59

آسمان

IRC824

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:20

آتا

TBZ5706

تهران

طبق برنامه

M83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:00

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

آتا

TBZ5709

مشهد

طبق برنامه

M83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کارون

KRU2516

لاوان

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

آسمان

IRC846

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3435

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

آسمان

IRC3835

نوشهر

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

آتا

TBZ5705

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

سپهران

SHI4309

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کارون

KRU2534

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آتا

TBZ5702

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

آسمان

IRC3837

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:59

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:20

آسمان

IRC3768

تهران

پرواز كرد

15

1398-05-01 05:30

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

پرواز كرد

17

1398-05-01 06:04

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5707

تهران

آماده پرواز

11, 12

M83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

پرواز كرد

1, 2

1398-05-01 06:13

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

آسمان

IRC3994

خارک

آماده پرواز

15

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

کاسپین

CPN6949

عسلویه

دريافت كارت پرواز

11, 12

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

آسمان

IRC3858

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:55

ایران ایر

IRA3476

لامرد

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

آسمان

IRC3940

رشت

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:20

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

146-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC847

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

آتا

TBZ5704

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

آسمان

IRC3850

مشهد

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

آسمان

IRC825

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

آتا

TBZ5703

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ایران ایر

IRA425

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:00

آتا

TBZ5708

مشهد

طبق برنامه

M83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5707

تهران

طبق برنامه

M83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3434

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

کارون

KRU2517

لاوان

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC3834

نوشهر

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

سپهران

SHI4308

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آسمان

IRC847

تهران

طبق برنامه

737-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

آتا

TBZ5704

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

آسمان

IRC3836

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کارون

KRU2535

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5703

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:25

ایران ایر

IRA1553

مدینه

نشست | پایان دریافت بار

02:30:00

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

نشست

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

ماهان

IRM5006

نجف

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA1417

مدینه

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

آسمان

IRC6555

مسقط

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ایران ایر

IRA682

دوحه

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:55

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:40

ایران ایر

IRA1411

مدینه

طبق برنامه

A.330

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

سلام ایر

OMS555

مسقط

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:55

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

پرواز كرد

1398-05-01 06:21

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

آسمان

IRC6554

مسقط

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:35

ایران ایر

IRA1412

جده

طبق برنامه

A-310-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

ماهان

IRM5007

بغداد

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:50

فلای دبی

FDB272

دبی

طبق برنامه

737-800

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

ایران ایر

IRA683

دوحه

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

ایران ایر

IRA1426

جده

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:50

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:55

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

ایران ایر

IRA1522

جده

طبق برنامه

A330

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

سلام ایر

OMS556

مسقط

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸