اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:50

آتا

TBZ5668

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

06:50:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

معراج

MRJ2825

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

08:00:00

A319

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 09:05

آتا

TBZ5602

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

09:10:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

ایران ايرتور

IRB946

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

09:35:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

آتا

TBZ5608

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

قشم

QSM1215

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

11:55:00

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

12:10:00

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

معراج

MRJ2873

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

13:40:00

A319

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

ایران ايرتور

IRB973

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

16:00:00

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

کاسپین

CPN046

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

16:25:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

آتا

TBZ5604

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

19:15:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

قشم

QSM1273

تهران

اعلام ورود

19:45:00

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-8-50

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

کاسپین

CPN030

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:25

معراج

MRJ2825

تهران

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آتا

TBZ5654

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN6911

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

آسمان

IRC640

تهران

باطل شد

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3483

ساری

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-8-50

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:20

ایران ايرتور

IRB979

تهران

پرواز كرد

10, 11

1398-06-26 05:40

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

پرواز كرد

5, 6

1398-06-26 06:05

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 07:40

آتا

TBZ5667

تهران

پرواز كرد

6, 7

1398-06-26 07:50

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

معراج

MRJ2872

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1398-06-26 09:00

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

ایران ايرتور

IRB972

کیش

پرواز كرد

10, 11

1398-06-26 10:45

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

آتا

TBZ5607

تهران

پرواز كرد

6, 7

1398-06-26 12:20

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

قشم

QSM1214

بندرعباس

پرواز كرد

2, 3

1398-06-26 13:00

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1398-06-26 13:40

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

معراج

MRJ2824

تهران

پرواز كرد

1, 2

1398-06-26 14:50

A319

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

پرواز كرد

6, 7

1398-06-26 16:05

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

پرواز كرد

10, 11

1398-06-26 17:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

کاسپین

CPN047

تهران

پرواز كرد

2, 3

1398-06-26 17:20

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

آتا

TBZ5605

تهران

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

5, 6

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

قشم

QSM1272

تهران

دريافت كارت پرواز

2, 3

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN6910

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه

146-100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

معراج

MRJ2824

تهران

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

کاسپین

CPN031

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC641

تهران

باطل شد

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3482

ساری

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:45

ترکیش

THY882

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:40:00

A321

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 03:10

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

03:20:00

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:45

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:20

ترکیش

THY883

استانبول

پرواز كرد

1398-06-26 03:10

A321

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:20

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸