اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 06:55

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:35

کاسپین

CPN030

تهران

باطل شد

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:20

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:20

آتا

TBZ5668

تهران

باطل شد

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3315

رشت

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:35

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:20

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:40

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:05

ایران ایر

IRA445

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:20

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:55

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 11:20

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 11:55

قشم

QSM1215

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 12:15

معراج

MRJ2873

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

کیش

KIS7118

کیش

طبق برنامه

A320

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB986

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:05

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایر

IRA445

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 06:30

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

آتا

TBZ5643

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:45

کاسپین

CPN031

تهران

باطل شد

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:20

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه

146-100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3314

رشت

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:20

آتا

TBZ5667

تهران

باطل شد

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

ایران ایر

IRA444

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 12:20

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

قشم

QSM1214

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

معراج

MRJ2872

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

کیش

KIS7119

کیش

طبق برنامه

A320

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB987

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA444

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 01:20

ترکیش

THY882

استانبول

نشست | دریافت بار از نقاله

1

01:10:00

A321

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 01:20

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A321

۲۹ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 04:10

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A321

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 04:10

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A321

۲۹ آبان ۱۳۹۷