اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:05

ایران ايرتور

IRB946

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:30:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

کیش

KIS7118

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1

09:30:00

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

آتا

TBZ5602

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:45:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 09:45

معراج

MRJ2825

تهران

نشست | پایان دریافت بار

10:00:00

A319

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

ایران ايرتور

IRB950

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

10:15:00

MDC-DC-9-40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 11:55

قشم

QSM1215

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

12:10:00

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

آتا

TBZ5668

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

12:45:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

13:10:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ5616

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

13:00:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

ایران ايرتور

IRB973

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1

14:15:00

MDC-DC-9-40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 18:05

کاسپین

CPN046

تهران

باطل شد

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5604

تهران

تاخیر - 01:10

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایر

IRA445

تهران

تاخیر - 01:00

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB8012

تهران

تاخیر - 23:40

A300-600

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

آتا

TBZ5606

تهران

تاخیر

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

آتا

TBZ5644

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:40

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

آتا

TBZ5634

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:55

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ایران ايرتور

IRB950

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB944

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

آتا

TBZ5654

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5615

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1397-12-28 08:20

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

کیش

KIS7119

کیش

پرواز كرد

2

1397-12-28 10:35

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

آتا

TBZ5601

تهران

پرواز كرد

7, 8

1397-12-28 10:55

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 10:45

معراج

MRJ2824

تهران

پرواز كرد

3, 4

1397-12-28 11:00

A319

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB951

مشهد

پرواز كرد

10, 11

1397-12-28 11:15

MDC-DC-9-40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

قشم

QSM1214

بندرعباس

پرواز كرد

11

1397-12-28 13:05

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

آتا

TBZ5667

تهران

پرواز كرد

6, 7

1397-12-28 13:50

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

پرواز كرد

9

1397-12-28 14:25

A300-600

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 14:15

ایران ايرتور

IRB972

کیش

پرواز كرد

10

1397-12-28 15:35

MDC-DC-9-40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

کاسپین

CPN047

تهران

باطل شد

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

آتا

TBZ5605

تهران

پرواز كرد

5, 6, 7

1397-12-28 21:20

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

آتا

TBZ5603

تهران

تاخیر - 02:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA444

تهران

تاخیر - 01:30

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

آتا

TBZ5633

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه

146-100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

آتا

TBZ5643

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:25

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB951

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB945

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:20

ترکیش

THY882

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

02:10:00

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 12:35

قشم

QSM2243

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

آتا

TBZ6602

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

20:00:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:40

پگاسوس

PGT6312

استانبول

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:20

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A321

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:00

اطلس گلوبال

KKK6520

آدانا

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

ایران ايرتور

IRB9710

اسپارتا

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 00:30

ایران ايرتور

IRB9711

اسپارتا

پرواز كرد

1397-12-28 01:45

A300-600

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 04:10

ترکیش

THY883

استانبول

پرواز كرد

1397-12-28 04:20

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB9713

ازمیر

پرواز كرد

1397-12-28 09:30

A300-600

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 13:50

قشم

QSM2242

بغداد

پرواز كرد

1397-12-28 13:55

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

آتا

TBZ6601

استانبول

پرواز كرد

1397-12-28 14:15

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:30

ایران ايرتور

IRB9711

اسپارتا

دريافت كارت پرواز

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:20

پگاسوس

PGT6313

آدانا

دريافت كارت پرواز

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:10

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A321

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

اطلس گلوبال

KKK6521

آدانا

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷