اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

31 °
16 °
سه‌شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
21 °
فردا
31 °
16 °
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:55

ایران ایر

IRA445

تهران

باطل شد |

A321

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

00:05:00

MDC-DC-10-10

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

سه شنبه 23:15

آتا

TBZ5676

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

23:15:00

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 06:10

آتا

TBZ5654

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-7

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA447

تهران

باطل شد |

A330

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 08:35

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 08:45

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه |

RJ100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 10:45

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 11:35

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه |

100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 12:00

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه |

737-600

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 12:00

زاگرس

IZG4141

عسلویه

طبق برنامه |

737-200

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5618

مشهد

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5646

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA341

مشهد

طبق برنامه |

A320

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 13:45

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5644

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 17:10

کاسپین

CPN6930

تهران

طبق برنامه |

MD.88

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 17:50

ایران ايرتور

IRB8012

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 20:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 20:00

ایران ایر

IRA448

اصفهان

طبق برنامه |

100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ5650

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-10-10

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-10-10

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:55

آتا

TBZ5649

تهران

پرواز كرد |

5, 7

MD82

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4006

تهران

آماده پرواز |

1, 2

MD.88

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

سه شنبه 22:40

ایران ایر

IRA444

تهران

باطل شد |

A320

۲۸ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 05:30

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه |

A320

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 07:20

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 07:45

ایران ایر

IRA340

مشهد

باطل شد |

A330

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 08:10

قشم

QSM1272

تهران

باطل شد |

100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 09:45

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه |

B737-400

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه |

RJ100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه |

RJ100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه |

100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 13:00

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه |

100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 13:00

زاگرس

IZG4140

عسلویه

طبق برنامه |

737-100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 13:20

ایران ایر

IRA446

تهران

طبق برنامه |

100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 13:30

آتا

TBZ5617

مشهد

طبق برنامه |

MDC-DC-9-40

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 13:30

آتا

TBZ5645

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 18:00

کاسپین

CPN6931

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA449

اصفهان

طبق برنامه |

100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 18:20

آتا

TBZ5643

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 18:45

ایران ايرتور

IRB8013

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5649

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 22:10

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 13:30

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه |

A320

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 21:25

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه |

B737-400

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه |

MD82

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 14:30

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه |

B737-400

۲۹ شهريور ۱۳۹۶