اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:35

کارون

KRU2522

تهران

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

کاسپین

CPN6976

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

وارش

VRH5831

كيش

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

کارون

KRU2523

سیری

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3450

رشت

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

ایران ایر

IRA3348

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:20

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:45

ایران ایر

IRA236

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

کارون

KRU2625

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:25

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:30

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1261

قشم

طبق برنامه

RJ100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:35

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3462

اهواز

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

تابان

TBN6311

اهواز

باطل شد

md88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:35

ایران ایر

IRA3420

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:45

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:05

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:45

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:30

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:15

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:30

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:30

ایران ایر

IRA3334

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:40

تابان

TBN6279

كيش

طبق برنامه

MD.88

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:15

ایران ایر

IRA421

كيش

طبق برنامه

MD80

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:35

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:30

ایران ایر

IRA3421

زاهدان/کرمان

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:55

ایران ایر

IRA3336

اهواز

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:20

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه

md88

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:20

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

RJ100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

1

BAE100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:05

کارون

KRU2522

سیری

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

کاسپین

CPN6977

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

وارش

VRH5830

كيش

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:00

کارون

KRU2523

تهران

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

ایران ایر

IRA3451

رشت

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3349

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:45

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

md83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:30

کارون

KRU2624

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

تابان

TBN6310

اهواز

باطل شد

md88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

قشم ایر

QSM1260

قشم

طبق برنامه

RJ100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:35

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA3420

کرمان/زاهدان

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:00

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:45

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:15

تابان

TBN6280

كيش

طبق برنامه

MD.88

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:30

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:50

ایران ایر

IRA3337

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:00

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:10

ایران ایر

IRA3335

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:40

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:50

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه

F100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:25

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:05

ایران ایر

IRA3421

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:00

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

RJ100

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 02:30

ترکیش

THY892

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

02:26:00

737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:05

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

تابان

TBN7256

نجف

طبق برنامه

md88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

ایران ایر

IRA666

کویت

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 03:25

ترکیش

THY893

استانبول

پرواز كرد

1397-11-04 03:30

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:15

تابان

TBN7255

نجف

طبق برنامه

md88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:05

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه

737-700

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

ایران ایر

IRA667

کویت

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷