اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 20:00

ایران ایر

IRA5376

کویت

طبق برنامه

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 01:00

ایران ایر

IRA5388

کویت

طبق برنامه

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 04:29

هواپیمایی قطر

QTR470

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA5377

کویت

طبق برنامه | بدون مسافر

AB6

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

ایران ایر

IRA5385

کویت

طبق برنامه | بدون مسافر

A320

۲۳ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 05:35

هواپیمایی قطر

QTR471

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA5397

کویت

طبق برنامه | بدون مسافر

AB6

۲۴ مرداد ۱۳۹۹