اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4043

تهران

نشست

21:55:00

A319

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

تاخیر

A-310-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

اهواز/شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

پرواز كرد

1, 2, 5

1398-07-24 22:13

A500

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

زاگرس

IZG4042

تهران

پرواز كرد

3, 5

1398-07-24 23:29

A319

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

1, 2

A-310-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

ماهان

IRM4562

شیراز/اهواز

طبق برنامه

146-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ