اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 14:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

14:25:00

146-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

باطل شد

146-100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

باطل شد

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM4563

شیراز/اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

باطل شد

146-100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ایران ایر

IRA240

مشهد

باطل شد

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

باطل شد

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

ماهان

IRM4562

شیراز/اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

باطل شد

146-100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ