اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

باطل شد

A-310-300

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:26

زاگرس

IZG4043

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:15:00

MDC-DC-9-40

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:35

ایران ایر

IRA376

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:00

ماهان

IRM1076

مشهد

باطل شد

146-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:15

ایران ایر

ir377

زاهدان

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:10

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:00

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

146-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:26

زاگرس

IZG4043

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 18:25

زاگرس

IZG4042

تهران

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

3, 5

A319

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:00

ماهان

IRM1077

مشهد

باطل شد

146-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:20

ایران ایر

IRA376

زاهدان

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:55

ایران ایر

IRA377

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:30

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:25

زاگرس

IZG4042

تهران

طبق برنامه

A319

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ