اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

زاگرس

IZG4023

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

ایران ایر

IRA474

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

زاگرس

IZG4022

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

ایران ایر

IRA475

تهران

طبق برنامه

A321

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ