اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

نشست01:26 | پایان دریافت بار

01:26

A310

2023-06-06

سه شنبه 07:05

ایران ایر

IRA472

تهران

طبق برنامه

100

2023-06-06

سه شنبه 07:25

کاسپین

CPN6910

تهران

باطل شد

MD83

2023-06-06

سه شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A310

2023-06-06

سه شنبه 13:10

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

RJ85

2023-06-06

سه شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A310

2023-06-06

سه شنبه 18:10

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

RJ85

2023-06-06

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM4595

كيش

طبق برنامه

RJ85

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

2-5

A310

2023-06-06

سه شنبه 06:00

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

RJ85

2023-06-06

سه شنبه 07:50

ایران ایر

IRA473

تهران

طبق برنامه

100

2023-06-06

سه شنبه 08:25

کاسپین

CPN6911

تهران

باطل شد

MD83

2023-06-06

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A310

2023-06-06

سه شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A310

2023-06-06

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM4594

كيش

طبق برنامه

RJ85

2023-06-06

سه شنبه 19:10

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

RJ85

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
IRM
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی