اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:40

ماهان

IRM1079

تهران

باطل شد

146-300

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:20

زاگرس

IZG4043

تهران

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:20

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A300-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A300-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

146-300

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:15

زاگرس

IZG4043

تهران

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A300-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

پرواز كرد

2, 3, 4

1400-11-06 05:51

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

ماهان

IRM4560

اصفهان/تبریز

پرواز كرد

2, 3, 4

1400-11-06 07:01

146-300

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

باطل شد

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

زاگرس

IZG4042

تهران

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:10

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-300

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A300-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A300-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:15

زاگرس

IZG4042

تهران

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A300-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
/ IRM
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 13:50

ماهان

IRM1124

بغداد

طبق برنامه

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی