اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 19:30

ماهان

IRM4595

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1

19:10:00

BAE146

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

اعلام ورود

20:10:00

A-310-300

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:10

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:00

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

دريافت كارت پرواز

1, 2

A500

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ماهان

IRM1077

مشهد

باطل شد

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3421

اصفهان/تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:00

ماهان

IRM5023

نجف

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 02:30

ماهان

IRM5024

نجف

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸