اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

01:00:00

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:45

ماهان

IRM4563

شیراز/اهواز

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:30

کیش

KIS7170

کیش

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3420

اصفهان/تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:10

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:00

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

طبق برنامه

146-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:10

ایران ایر

ir3421

زاهدان

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:35

زاگرس

IZG4023

تهران

طبق برنامه

146-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

دريافت كارت پرواز

1, 2, 5

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

ماهان

IRM4562

شیراز/اهواز

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:30

کیش

KIS7171

کیش

طبق برنامه

ATR

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:20

ایران ایر

IRA3420

زاهدان

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3421

اصفهان/تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

طبق برنامه

146-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:35

زاگرس

IZG4022

تهران

طبق برنامه

146-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ