اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:15

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

B.727

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

B737-400

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

کارون

KRU2619

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

تاخیر

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

ایران ایر

IRA3470

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72-500

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

کیش ایر

KIS7056

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD83

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

تاخیر

ATR-72

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

آتا

TBZ5653

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

rj100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN041

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA3429

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

تاخیر

ATR-72

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:05

آسمان

IRC627

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

4

FOKER100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:20

کاسپین

CPN043

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

معراج

MRJ2845

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

FOKER100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

قشم ایر

QSM1203

مشهد

تاخیر

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

BAE146

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

747

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA310

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

تاخیر

A300-600

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

6

A321

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:05

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:25

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:40

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:15

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:55

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:20

آتا

TBZ5674

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

آتا

TBZ5667

تبریز

باطل شد

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:10

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:40

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:55

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:05

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:25

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3435

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:40

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:25

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:55

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:25

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:10

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:35

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:25

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

25

1397-08-27 21:33

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

پرواز كرد

1

1397-08-27 21:36

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

پرواز كرد

5

1397-08-27 21:54

RJ85

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

پرواز كرد

20

1397-08-27 22:08

BAE146

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

باطل شد

ab6

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2618

اهواز

پرواز كرد

16

1397-08-27 23:52

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

پرواز كرد

12

1397-08-27 23:00

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

4

1397-08-27 23:12

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

پرواز كرد

2

1397-08-27 23:20

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

28

1397-08-27 23:39

F100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

24

1397-08-28 00:16

ab6

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

27

1397-08-28 00:01

B737

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

25

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

19

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:50

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

2

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:50

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

29

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

20

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:55

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:55

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

3

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

27

B737-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:00

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

1

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:00

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

7

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

28

B.727

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

15

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:10

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

5

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

21

ab6

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

6

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:15

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3434

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:35

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

9

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:35

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

10

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:40

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

8

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:45

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

5

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:25

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

2

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

22

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

15

320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:40

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

3

A319

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

16

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

29

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

6

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:05

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

23

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

7

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

24

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

12

md88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:05

آتا

TBZ5673

ماکو

طبق برنامه

11

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:20

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

26

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

18

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

29

B737-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:55

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

25

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:05

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

12

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:15

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

28

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:20

آتا

TBZ5668

تبریز

باطل شد

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:25

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

12

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

1

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:55

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

29

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:05

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

3

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

5

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:35

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:40

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

19

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:55

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

9

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:25

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

2

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

20

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

10

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

21

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

22

ab6

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:40

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

15

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

16

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

6

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:25

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

29

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

1

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:20

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

4

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:25

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

25

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

3

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:35

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

5

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

5

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:50

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

2

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

25

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

9

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

24

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

B737-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

8

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:45

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

18

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

16

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

19

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

15

320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23, 24

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

5

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

8

RJ85

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

3

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

12

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:55

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

6

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

3

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:05

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

9

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

12

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

29

B737-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

۲۸ آبان ۱۳۹۷