اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7105

تهران

اعلام زمان ورود

09:35:00

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

سپهران

SHI4366

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:40

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

کاسپین

CPN6938

تهران

باطل شد

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

سپهران

SHI4366

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

آسمان

IRC3750

تهران

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC3818

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:25

کیش ایر

KIS7104

تهران

دريافت كارت پرواز

3

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:15

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:45

سپهران

SHI4367

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:50

کاسپین

CPN6939

تهران

باطل شد

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

آسمان

IRC3751

تهران

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

سپهران

SHI4367

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC3819

شیراز

طبق برنامه

ATR

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
IRC
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی