اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3318

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:25

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

آسمان

IRC3974

اهواز

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

کیش

KIS7098

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۵ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3319

تهران

دريافت كارت پرواز

1

ATR-42-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:25

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

آسمان

IRC3975

اهواز

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

کیش

KIS7099

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۵ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ