اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 11:45

کیش

KIS7189

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:30

ایران ایر

IRA3318

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 15:30

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:05

آسمان

IRC3974

اهواز

طبق برنامه

100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:30

وارش

VRS5807

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

وارش

VRS5803

مشهد

طبق برنامه

737-500

۲۵ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:00

وارش

VRS5806

کیش

پرواز كرد

4

1397-08-25 10:28

737-500

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 11:00

وارش

VRS5802

مشهد

پرواز كرد

4

1397-08-25 11:10

737-500

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:45

کیش

KIS7188

مشهد

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

1

100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:05

ایران ایر

IRA3319

تهران

دريافت كارت پرواز

2

ATR-42-400

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 16:30

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

آسمان

IRC3975

اهواز

طبق برنامه

100

۲۵ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ