اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3318

تهران

نشست

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

آسمان

IRC3904

شیراز

نشست

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کاسپین

CPN6922

مشهد

زمان جدید

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3369

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 15:25

آتا

TBZ5638

مشهد

پرواز كرد

1

1397-06-27 15:20

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

ایران ایر

IRA3368

مشهد

پرواز كرد

2

1397-06-27 16:40

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

آسمان

IRC3905

شیراز

آماده پرواز

4

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN6923

مشهد

زمان جدید

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3319

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ