اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 11:05

کاسپین

CPN6953

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

11:35:00

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 12:35

کاسپین

CPN6956

کیش

اعلام ورود

12:45:00

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:25

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:10

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۵ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:35

آتا

TBZ5625

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 06:55

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:45

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3306

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 17:45

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آسمان

IRC618

مشهد

باطل شد

B.727

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 21:40

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 12:00

کاسپین

CPN6952

مشهد

در حال سوار شدن

1, 2

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 13:35

کاسپین

CPN6957

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 19:15

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 20:00

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۵ آبان ۱۳۹۷

جمعه 23:00

ایران ايرتور

IRB939

تهران

باطل شد

MD82

۲۵ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:30

آتا

TBZ5626

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 07:50

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3307

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3366

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:40

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 19:15

آسمان

IRC619

مشهد

باطل شد

B.727

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 22:10

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ آبان ۱۳۹۷

شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB939

تهران

باطل شد

MD82

۲۶ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ