اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3426

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

10:10:00

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

737-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

737-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:25

کیش

KIS7085

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:15

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:25

ایران ایر

IRA483

مشهد

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:50

کاسپین

CPN6953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC3702

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

پرواز كرد

1

1397-04-25 10:48

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

737-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

737-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3429

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

کیش

KIS7084

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:55

ایران ایر

IRA482

مشهد

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

کاسپین

CPN6952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

آسمان

IRC3703

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ