اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:20

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA275

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:00

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:30

ایران ایر

IRA273

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:30

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:40

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 10:05

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:00

ایران ایر

IRA274

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:45

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA272

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:15

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:40

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ