اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:45

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ساها

IRZ168

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR72-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 09:30

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه

737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ساها

IRZ169

مشهد

طبق برنامه

737-100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR72-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ