اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3403

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

15:50:00

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:35

آسمان

IRC3962

تهران

در حال نشستن

18:30:00

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:00

ایران ایر

IRA495

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:10

ایران ایر

IRA3401

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:50

آسمان

IRC3710

تهران

باطل شد

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:00

ماهان

IRM1064

تهران

طبق برنامه

146-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:10

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:50

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3402

تهران

پایان پذیرش مسافر

6

1399-04-19 16:50

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC3963

تهران

دريافت كارت پرواز | منتظر اعلام باشید

4

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

ایران ایر

IRA494

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:50

ایران ایر

IRA3400

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:35

آسمان

IRC3711

تهران

باطل شد

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:50

ماهان

IRM1065

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:35

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ