اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:55

ایران ایر

IRA3401

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:20

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

تابان

TBN6346

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3400

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

تابان

TBN6343

مشهد

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ