اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

28 °
13 °
سه‌شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
15 °
فردا
28 °
14 °
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه |

A320

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 11:20

ساها

IRZ168

مشهد

طبق برنامه |

737-100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA495

تهران

تاخیر - 01:20 |

ATR

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 17:30

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه |

727-200

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 09:25

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه |

A320

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA494

تهران

تاخیر - 01:20 |

A320

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

چهار شنبه 18:15

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه |

100

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ