اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA495

تهران

باطل شد

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:55

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA494

تهران

باطل شد

F100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:50

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:45

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ