اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:00

کیش

KIS7136

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

زاگرس

IZG4147

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB975

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:55

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:45

کیش

KIS7137

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB974

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

زاگرس

IZG4146

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:25

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:30

پگاسوس

PGT6910

ازمیر

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:20

پگاسوس

PGT6911

ازمیر

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷