اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 09:45

ایران ایر

IRA3451

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

کاسپین

CPN6962

مشهد

باطل شد

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

آسمان

IRC3940

شیراز

باطل شد

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB8020

مشهد

باطل شد

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3314

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3450

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

کاسپین

CPN6963

مشهد

باطل شد

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

آسمان

IRC3941

شیراز

باطل شد

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3315

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

ایران ايرتور

IRB8021

مشهد

باطل شد

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ