اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3331

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3451

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3314

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3450

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3330

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3315

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:25

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ