اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 09:30

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

اعلام ورود

09:30:00

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

ساها

IRZ128

عسلویه

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:30

آتا

TBZ5719

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:15

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

دريافت كارت پرواز

1

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

ساها

IRZ129

عسلویه

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

آتا

TBZ5720

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
TBZ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی