اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:30

کاسپین

CPN6968

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

11:30:00

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:05

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:15

ایران ایر

IRA3331

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:00

کیش

KIS7136

کیش

باطل شد

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:00

آسمان

IRC646

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:25

ایران ایر

IRA3478

اهواز

باطل شد

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA245

تهران

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:35

ایران ایر

IRA303

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:30

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

پرواز كرد

1

1399-03-17 11:44

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:30

کاسپین

CPN6969

عسلویه

پرواز كرد

5, 6

1399-03-17 12:50

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:35

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:50

ایران ایر

IRA3330

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:45

کیش

KIS7137

کیش

باطل شد

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:45

آسمان

IRC647

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:00

ایران ایر

IRA3479

اهواز

باطل شد

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:40

ایران ایر

IRA302

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

ایران ایر

IRA244

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ