اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:45

قشم

QSM1275

تهران

باطل شد

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:15

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

11:40:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

زاگرس

IZG4143

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

12:40:00

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3331

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

13:20:00

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:05

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3314

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:25

قشم

QSM1274

تهران

باطل شد

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

پرواز كرد

1

1397-04-25 12:38

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

زاگرس

IZG4142

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

3, 5

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3330

تهران

دريافت كارت پرواز

1

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3315

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ