اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:55

آسمان

IRC844

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

17:40:00

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:10

ایران ایر

IRA3496

اهواز

اعلام ورود

21:10:00

ATR-72-500

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3405

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:30

کاسپین

CPN6962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3404

تبریز

باطل شد

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 18:25

آسمان

IRC845

تهران

پرواز كرد

8

1398-03-05 18:40

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

ایران ایر

IRA3332

تهران

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72-500

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3405

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

ایران ایر

IRA905

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

کاسپین

CPN6963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3404

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ