اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 15:00

ایران ایر

IRA265

تهران

باطل شد

A319

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:45

آسمان

IRC860

تهران

باطل شد

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA357

مشهد

باطل شد

A319

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:35

آسمان

IRC3759

اصفهان

باطل شد

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1216

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:50

ایران ایر

IRA3317

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:00

قشم ایر

QFZ1216

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:40

قشم ایر

QSM1308

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:00

وارش

VRH5832

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:45

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:00

زاگرس

IZG4029

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 15:45

ایران ایر

IRA356

مشهد

باطل شد

A319

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC3758

اصفهان

باطل شد

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA264

تهران

باطل شد

A319

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:10

آسمان

IRC861

تهران

باطل شد

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1217

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:25

ایران ایر

IRA3316

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:40

قشم ایر

QSM1309

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:35

قشم ایر

QSM1217

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:15

وارش

VRH5833

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:40

زاگرس

IZG4028

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:40

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ